Издадоха съвместни указания нa Комисията за защита на личните данни и Комисията за регулиране на съобщенията за длъжниците

Общественото обсъждане е до 27 септември 2021 г.

Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на Указания на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) за условията, методиката и сроковете за обмен на данни между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги за просрочени задължения на крайните ползватели по чл. 249, ал. 4 от Закона за електронните съобщения.

Проектът се предоставя за обществено обсъждане на заинтересованите лица и е публикуван на сайта на КЗЛД в раздел „Правна рамка”, подраздел „Проекти на нормативни актове” –  ТУК, както и на Портала за обществени консултации – ТУК, пише в сайта на КЗЛД.

В мотивите се казва, че „проектът на Указания на Комисия за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на личните данни за условията, методиката и сроковете за обмен на данни между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги за просрочени задължения на крайните ползватели по чл. 249, ал. 4 от Закона за електронните съобщения (Указания) е разработен във връзка с разпоредбите на § 353, ал. 5 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения и чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

Чл. 248 и чл. 249 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), регламентират защитата на данните на крайните ползватели.

Съгласно § 1, т. 26 от ЗЕС, понятието „краен ползвател“, е ползвател, който не предоставя обществени електронни съобщителни мрежи или обществени електронни съобщителни услуги.

Видно от чл. 249, ал. 3 от ЗЕС, когато при сключване на договор се предоставя и крайно устройство, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, имат право да поискат от други предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, информация относно наличието на неплатени задължения на крайния ползвател към тях.

Запитаните предприятия предоставят поисканата информация, когато са изпълнени следните условия:

  1. общият размер на задължението на крайния ползвател надвишава 15 на сто от минималната работна заплата за страната, и
  2. продължителността на забавата на крайния ползвател е поне 30 дни, и
  3. запитаните предприятия не са уведомени за оспорване на задължението на крайния ползвател по съдебен ред или, ако задължението е било оспорено, вземането е установено по основание и размер с влязло в сила решение на съд, и
  4. не е изтекла приложимата погасителна давност.

В изпълнение на нормата на чл. 249, ал. 4 от ЗЕС, условията, методиката и сроковете за предоставяне на информация по ал. 3 се определят със съвместни указания на КРС и КЗЛД. В тази връзка е изготвен проект на Указания на Комисия за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на личните данни за условията, методиката и сроковете за обмен на данни между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги за просрочени задължения на крайните ползватели по чл. 249, ал. 4 от Закона за електронните съобщения.

Указанията са приети на заседание на КЗЛД, проведено на 13.08.2021 г.

Прилагането на Указанията не изисква допълнителни финансови средства.

Очакваните резултати от прилагането на Указанията са осигуряване на защита на данните на крайните ползватели. Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз и съответства на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

В тази връзка, КРС открива процедура за обществено обсъждане на проект на Указания на Комисия за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на личните данни за условията, методиката и сроковете за обмен на данни между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги за просрочени задължения на крайните ползватели по чл. 249, ал. 4 от Закона за електронните съобщения.“

Можете да споделите: