Ново становище за европейската рамка за управление на данните

Проектът вече се разглежда в европарламента – задава ли се Шентен за данни?

Евродепутатите приеха правила, за да улеснят предоставянето на повече данни, за да помогнат за създаването на нови продукти и иновации, по-специално в областта на изкуствения интелект.

Комитетът по промишленост, изследвания и енергетика прие миналата седмица в позицията си по Закона за управление на данните в ЕС (DGA), насочен към повишаване на доверието в обмена на данни, създаване на нови правила на ЕС за неутралност на пазарите на данни и улесняване на повторното използване на определени данни, държани от обществеността сектор например определен здраве, земеделски или екологични данни, които преди това не са били на разположение в рамките на директивата Open Data .

Още на 20 март съобщих за приетото на 10 март съвместно становище по предложение на Европейския парламент и на Съвета за Регламент относно европейска рамка за управление на данните (Акт за управление на данните) или както предпочитам да го наричам – закон.

Улесняването на обмена на данни също е предпоставка за отключване на потенциала на изкуствения интелект и подпомагане на стартиращи фирми и предприятия да развият екосистема, основана на стандарти и ценности на ЕС.

Евродепутатите изясниха обхвата на законодателството, особено по отношение на услугите за посредничество на данни, за да се уверят, че големите технологични компании са обхванати от рамката. Органите от публичния сектор трябва да избягват сключването на споразумения, създаващи изключителни права за повторното използване на определени данни, казват евродепутатите, които предлагат да се ограничат изключителните споразумения до период от 12 месеца, в опит да предоставят повече данни на МСП и да започнат UPS.

Чувствителните данни от публичния сектор могат да се прехвърлят в трети държави само когато се ползват от адекватно ниво на защита като в ЕС. Комисията ще декларира дали трета държава предоставя такава защита чрез делегиран акт, който позволява на Парламента да има думата по решението.

Евродепутатите също така казват, че държавите-членки трябва да определят наказания за нарушения.

За да се използва потенциалът за използване на данни, предоставени доброволно чрез информирано съгласие или общ интерес, като научни изследвания, здравеопазване, борба с изменението на климата или подобряване на мобилността, законодателството трябва да създаде пулове от данни за схема за доброволна регистрация на „алтруизъм на данните“.

Съвместното становище по този въпрос казва:

В светлината на възможните рискове за субектите на данни, когато техните лични данни могат да бъдат обработвани от доставчици на услуги за споделяне на данни или организации за алтруистично споделяне на данни, ЕКЗД и ЕНОЗД считат, че декларативните режими за регистрация на тези субекти, както са определени в Акта за управление на данните, не предвиждат достатъчно строга процедура за проверка, приложима за такива услуги.


Цитат: „Шенген за данни“

„Целта на моя доклад беше да улесня споделянето на данни, а не да е по-трудно, особено за МСП. Съществува огромен потенциал за растеж и иновации във функционираща икономика на данните. DGA ще помогне за стартирането на това развитие ”, заяви водещият евродепутат Ангелика Ниблер (EPP, DE).

„В Европа закъсняхме с революцията на личните данни, която подхрани растежа на днешните големи цифрови компании. Сега идва революция в индустриалните данни. Искаме да изпреварим кривата, като установим основни правила, за да гарантираме лоялна конкуренция и достъп до данни от самото начало – затова поставяме неутралността и доверието в основата на това предложение за управление на данните в Европа. Визията е „Шенген за данни“. Данните трябва да се движат лесно, безопасно и свободно в целия ЕС “, каза тя.


Следващи стъпки

Докладът беше приет в комисията с 66 гласа „за“, 0 „против“ и 6 „въздържал се“. Комитетът гласува също така за даване на мандат за започване на междуинституционални разговори с 66 гласа „за“ и 1 „въздържал се“.

Според Европейската комисия , количеството данни, генерирани от публични органи, предприятия и граждани, се очаква да се умножи по пет между 2018 и 2025 г. Новите правила ще позволят тези данни да бъдат използвани и ще проправят пътя към европейските пространства за данни към в полза на обществото, гражданите и компаниите.

Можете да споделите: