Ако търгувате с Европейския съюз е важно да участвате в консултацията на НСИ и НАП

Обсъждат 14 дни промени в Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Националният статистически институт (НСИ) и НАП организират консултация със заинтересованите страни по предложение за изготвяне на законопроект за изменение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. В текста на съобщението се казва: „Макар европейските регламенти, отнасящи се до различните области на статистиката да са част от вътрешното право, за прилагането им е необходимо на национално ниво да бъдат въведени мерки за тяхното изпълнение.

Консултацията стартира на 20 юли 2021 г. и ще продължи 14 дни. Коментари и предложения по публикувания „Консултационен документ“ можете да направите по следните начини:

  • чрез електронна поща на адрес: d.yaneva@nra.bg 
  • на адрес: Централно управление на НАП, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52

След приключването на консултацията всички получени предложения и мнения ще бъдат обобщени в справката за отразяване на предложенията.

Въпросите за обсъждане са:

  1. Да се използва ли възможността при намаляване на минималния обхват за вътресъюзния износ (от 97 на 95 на сто), да се повишат праговете за деклариране, респективно да се намали броят на задължените лица?
  2. Да продължи ли събирането на данните за вътресъюзния внос с оглед анализ и съпоставка с декларирания вътресъюзен внос в другите държави членки, с цел намаляване на асиметриите и повишаване на качеството на статистическите данни?
  3. Необходими ли са на национално ниво допълнителни видове данни, освен изискуемите по регламентите?
  4. Да се въведат ли съкратени срокове при подаване на корекция на данни и при деклариране на нови обстоятелства в декларираните вече данни?
  5. Да се премахне ли изискването за извършване на съпоставка на декларираните данни по системата „Интрастат“ с тези от митническите декларации?
  6. Други предложения и коментари относно статистиката на вътресъюзната търговия със стоки.

Европейската правна рамка в областта на статистиката на вътресъюзната търговия със стоки (Регламент (ЕС) № 2019/2152 и регламента за неговото изпълнение) не налага съществени промени в осъществяване на статистическата дейност.

Предложението е:

– компетентните органи по осъществяване на статистическата дейност на вътресъюзната търговия със стоки да останат същите – Националният статистически институт, Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“;

– функциониращата от 2006 г. система за деклариране Интрастат да продължи да е основният източник на статистическите данни за вътресъюзната търговия със стоки;

– видовете декларации да останат същите;

– референтният период да не се изменя.

Съгласно регламентите държавите членки събират данни за вътресъюзния износ, като минималният обхват се намалява от 97 на 95%. Предложението е България да се възползва от намаления минимален обхват за вътресъюзния износ, като определи праговете на по-високо ниво. При намаляване на обхвата и повишаване праговете за деклариране броят на търговците, които не трябва да подават декларации се увеличава. По този начин се намалява броят на задължените лица.

С Регламент (ЕС) № 2019/2152 и регламента за неговото изпълнение се създава нов източник на данни за държавите членки, а именно обменът на микро данни между държавите членки за изпращанията (вътресъюзния износ). Европейската законодателна рамка дава право на държавите членки да преценят, съобразно националните си особености, дали да използват изцяло или частично получените чрез обмена данни за съставянето на вътресъюзния внос или да използват тези единствено за подобряване на качеството на събраните на национално ниво данни за този поток.

С цел осигуряване на изискваното от регламентите качество, навременност и надеждност на данните България не може да се възползва от възможността за отпадане на събирането на данни за вътресъюзния внос. Поради високите прагове в големите държави членки и по-ниските прагове в България съществува сериозен риск при използване на получените от тези страни микроданни да се влоши качеството на данните за съставяне вътресъюзния внос на страната ни. Част от търговците в другите държави членки, които търгуват с България, може да нямат задължение да декларират търговията си, тъй като попадат под праговете за подаване на Интрастат декларация, докато търговците в нашата страна да са задължени да декларират тези сделки поради по-ниския праг на национално ниво. По тази причина предложението е на национално ниво да продължи събирането и на данните за вътресъюзния внос.

Регламентите изискват посочването в Интрастат декларацията при вътресъюзния износ на два нови елемента – страна на произход и идентификационен номер на партньора в държавата  членка на вноса. В тази връзка тези данни ще бъдат допълнени в Интрастат декларациите.

По отношение на процедурата за деклариране се предлага въвеждане на 7-дневен срок при подаване на корекция на данни и при деклариране на нови обстоятелства в декларираните вече данни. Седемдневният срок ще тече от датата на получаване на съобщението от Националната агенция за приходите, което ще дисциплинира Интрастат операторите. Съкратените срокове ще способстват и за изготвяне на надеждна статистика и ще улеснят потребителите на системата „Интрастат“.

Премахва се изискването за извършване на съпоставка на декларираните данни по система Интрастат с тези от митническите декларации, тъй като в настоящите условия това не е необходимо. При паралелното функциониране на системата Интрастат и подаването на митническите декларации, както и ежемесечното осъществяване на  проверки с  цел избягване двойното отчитане на данни, не са констатирани  случаи на дублиране, което обосновава отпадането на посоченото законово изискване“

Естествено, съобщението в сайта на НАП няма текст, свързан със защитата на личните данни на участващите в консултацията лица

Можете да споделите: