Вдига се защитата на поверителността на съобщенията и данните за трафика при съмнение за сексуалното насилие над деца

За срок от три години националните надзорни органи ще могат да упражняват по-строг надзор върху използваните технологии

Европейският парламент прие на 6 юли временни правила, които дават възможност на доставчиците на услуги за електронна поща, съобщения и чатове да предприемат мерки срещу сексуалното насилие над деца.

Доставчиците ще могат да използват технологии, които позволяват преглед на снимки и видеоклипове, а технологии с изкуствен интелект ще могат да анализират текстове или данни за трафика, за да бъдат открити случаи на сексуална експлоатация. Гласовата комуникация не попада в обхвата на правилата.

Според приетите правила трябва да се използват технологии, които в най-малка степен застрашават правото на неприкосновеност на личния живот и които търсят модели, а не такива, които се концентрират върху съществото на съдържанието. Комуникации, които попадат под защитата на професионалната тайна, като такива между доктор и пациент, няма да подлежат на намеса.

В случаи, в които не бъдат открити следи на сексуално насилие над деца, всички данни ще бъдат изтривани незабавно след обработка, а после и невъзвратимо в рамките на три месеца.

Одобрението на правилата идва, след като Парламентът и Съветът постигнаха съгласие по тях  на 29 април.

Законодателството ще бъде в сила за не повече от три години.

В контекста на тревожното увеличаване по време на пандемията на обема на материалите в интернет, съдържащи насилие над деца, Парламентът подкрепи законодателния акт за по-ефективна защита на децата от сексуално насилие и сексуална експлоатация при използването на интернет поща, чат и съобщения с 537 гласа „за“, 133 „против“ и 24 „въздържал се“.

През април бе постигната договореност, която предвижда временна дерогация от член 5, параграф 1 и член 6, параграф 1 от  Директива 2002/58/ЕО, с които се защитават поверителността на съобщенията и данните за трафика. Това законодателство ще се прилага за максимален срок от три години или по-малко, ако междувременно бъдат договорени нови постоянни правила за борба със сексуалното насилие над деца онлайн.

Членовете на ЕП настояха за създаване на подходящи процедури и механизми за правна защита, за да се гарантира, че физическите лица могат да подават жалби, ако смятат, че техните права са били нарушени. Националните органи за защита на данните ще могат да осъществяват по-добър надзор върху технологиите, използвани от доставчиците на услуги, чрез предварителна оценка на въздействието и процедури за консултация.

Докладчикът Биргит Зипел  (С&Д, Германия) заяви след гласуването:

„Сексуалното насилие над деца е ужасно престъпление, което нарушава правата на човека. Трябва да го предотвратяваме по-ефективно, да преследваме повече нарушители и да предлагаме по-добра подкрепа на жертвите. Споразумението представлява компромис между разкриването на сексуално насилие над деца онлайн и защитата на неприкосновеността на личния живот на потребителите. Може да не е идеално, но е работещо временно решение за следващите три години. Сега Комисията трябва бързо да предложи дългосрочно решение, което да вземе под внимание гаранциите за защита на данните, съдържащи се във временните правила, и което освен това прави сканирането на частни съобщения по-целенасочено.“

Регламентът трябва да бъде официално приет и от Съвета и да бъде публикуван в  Официален вестник. Той ще влезе в сила на третия ден след публикуването му.

Тази законодателна промяна беше необходима, за да се даде възможност на доставчиците на уеб услуги да продължат да прилагат доброволни мерки за борба и предотвратяване на разпространението в интернет на съдържание, свързано със сексуално насилие над деца, след пълното прилагане на Кодекса на ЕС за електронните съобщения  през декември 2020 г.

 

Можете да споделите: