Наложените санкции от Комисията за защита на личните данни през 2020 г. са 496 700 лева

Колко са платени и колко са решените дела според отчета на ведомството? Колко събра НАП не само за КЗЛД, но и за съдебната власт?

Мъча се да чета с разбиране отчета на КЗЛД в частта колко от сумите от санкции, които трябва да осигури НАП, са платени.

 

  1. Съдебна практика по оспорвани решения на КЗЛД.

„Производството по реда на чл. 38 от ЗЗЛД приключва с решение – индивидуален административен акт, подлежащ на двуинстанционен съдебен контрол по реда на АПК.

Съобразно местната подсъдност по чл. 133, ал. 1 и 2 от АПК делата по оспорване на постановените от КЗЛД индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по постоянен адрес или седалище на посочения в акта адресат, съответно адресати. Когато посоченият в акта адресат има постоянен адрес или седалище в чужбина, споровете се разглеждат от Административен съд – София-град. Когато посочените в акта адресати са повече от един и са с различен постоянен адрес или седалище, но в рамките на един съдебен район, делата се разглеждат от административния съд в района на териториалната структура на органа, издал акта. Във всички останали случаи делата се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа.

През 2020 г. по оспорване на издадени от КЗЛД решения по жалби са образувани общо 64 първоинстанционни съдебни дела, от тях: в Административен съд – София-град – 58, Административен съд – Бургас – 1; Административен съд – Пловдив – 1; Административен съд – Благоевград – 1; Административен съд – Стара Загора – 1; Административен съд – Пазарджик – 1, и Административен съд – Русе – 1.

През 2020 г. първоинстанционният съд се е произнесъл с решения по 74 дела. С 45 съдебни решения са потвърдени оспорените административни актове на КЗЛД, с 10 съдебни акта решението на КЗЛД е частично отменено или изменено в санкционната част, отменени изцяло са 19 издадени от КЗЛД решения.

На графиката е изобразен броят на потвърдените и отменените решения на КЗЛД на първа инстанция (Фиг. 3):

 

Фиг. 3

 

През 2020 г. пред Върховния административен съд (ВАС), като касационна инстанция, са образувани 52 дела, с 20 повече от образуваните през 2019 г.

През 2020 г. ВАС се е произнесъл с решения по 53 дела, като е потвърдил 31 решения на АССГ, с които е оставен в сила издаденият от КЗЛД индивидуален административен акт. Потвърдени са 9 решения на АССГ, с които са отменени съответните решения на КЗЛД. Тринадесет индивидуални административни акта на КЗЛД са частично отменени и върнати в Комисията за ново произнасяне.

На графиките са изобразени броят на потвърдените и отменените решения на КЗЛД на втора инстанция (Фиг. 4):

Фиг. 4

  1. Статистика на наложените и събраните публични вземания, произтичащи от решения на КЗЛД.

Наложените през 2020 г. глоби и имуществени санкции в производството по чл. 38 от ЗЗЛД за установени 76 бр. нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и на ЗЗЛД са в общ размер на 496 700 лв. Санкциите варират от 100 лв. (за нарушение на чл. 12, §3 от ОРЗД) до 53 000 лв. (за нарушение на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД (отм.). Водещи за размера на наложените имуществени санкции/глоби са естеството, тежестта и продължителността на нарушението, целта на съответното обработване, броят на засегнатите субекти на данни и степента на причинената им вреда, категориите лични данни, засегнати от нарушението, действията, предприети от администратора или обработващия лични данни за смекчаване на последиците от вредите, претърпени от субектите на данни, предишни нарушения на санкционираното лице, както и дали нарушителят е физическо или юридическо лице, респективно микро-, малко или средно предприятие. Определящ за размера на наказанията е и приложимият материален закон и докато Регламентът не предвижда минимални размери на наказанията, то за нарушения, извършени преди прилагане на Регламент ЕС 2016/679, е приложим старият ред по отменения ЗЗЛД, в чиято санкционна част са нормативно определени минимум на наложените санкции, така например за нарушение на чл. 2 или чл. 4 от ЗЗЛД (отм.) той е 10 000 лв.

Събраните през 2020 г. суми по постановени решения на КЗЛД са в размер на 327 087 лв., като от тях 101 916 лв. са събрани принудително от Националната агенция за приходите (НАП).“

PS: Чела съм, че НАП използва наготово процедурите на държавните съдебни изпълнители, за да се присламчва към делата им. И това след като съдилищата са се отказали да работят с нея, защото не си дава много зор за сумите, които трябва да събере за съдебната власт. Какво ли пише в отчетите до министъра на финансите?

 

Можете да споделите: