За да раздаде помощи за храна, на Агенцията за социално подпомагане са нужни личните данни

Какво отговори КЗЛД на социалния министър, когато я попита как да получи информация за банковите сметки?

Ето как протича диалога между институциите:

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № ПНМД-01-2/2021 г.
гр. София, 22.01.2021 г.

ОТНОСНО: Обработване на лични данни във връзка с предоставяне на финансова подкрепа за хранителни продукти
На 11.01.2021 г.  министърът на труда и социалната политика отправя искане за становище по повод законосъобразността на обработване на лични данни на български граждани с оглед изпълнението на предвидено в Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 г. задължение на държавата за предоставяне на еднократна финансова подкрепа за хранителни продукти на обособена група правоимащи лица.
Съгласно разпоредбата на чл. 64 от ЗДБРБ за 2021 г. е регламентирано предоставянето на еднократна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв. Помощта ще се отпуска на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към
тях е в границите от 300,01 лв. до 369 лв. включително. Същата ще се изплаща чрез бюджета на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по предоставена информация за правоимащите лица от Националния осигурителен институт (НОИ). За тази цел министърът на труда и социалната политика или оправомощено от него длъжностно лице писмено определя кръга на правоимащите лица и издава заповед на всяко правоимащо лице за еднократно изплащане на помощта.
За да изпълнят МТСП и НОИ този законово регламентиран ангажимент, е необходимо Агенцията за социално подпомагане (АСП), която ще реализира предоставянето на тази помощ, да организира дейността си в пълно съответствие с Общия регламент относно защитата на данните
(Регламент (ЕС) 2016/679) и със Закона за защита на личните данни.
В тази връзка и при отчитане на изискването към администрацията да предоставя услуги при намаляване на административната тежест за гражданите и прилаганите мерки за превенция на разпространението на COVID-19, следва да се осъществи служебен обмен на личните данни за
правоимащите лица.
На основание чл. 64, ал. 2 от ЗДБРБ за 2021 г. е необходимо НОИ и ЕСГРАОН да предоставят на АСП персонализирани данни за всяко правоимащо лице, включващи:
1. Трите имена на правоимащото лице;
2. Единен граждански номер;
3. Настоящ и постоянен адрес на лицето;
4. Пощенски клон, по които се извършва изплащане на пенсиите;
5. Банкова сметка, по които се извършва изплащане на пенсиите.
Въз основа на регламентираното в ЗДБРБ за 2021 г. задължение, и предвид важността и ограниченото време за реализиране на еднократната финансова подкрепа за хранителни продукти, министърът отправя молба до КЗЛД за изразяване на становище по така описания случай.

Правен анализ:
С Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) се определят правилата по отношение на защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни, както и по повод свободното движение на такива данни.
Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки, но следва да се отчете, че неговите разпоредби са общи с оглед хоризонталната му приложимост в почти всички области на обществения живот. С него се задават критерии и стандарти, които могат да се постигнат единствено при отчитане спецификите на процесите и дейностите по обработване на лични данни, допустими по силата на законодателството, регулиращо конкретните обществени отношения. Тези
изводи произтичат от основополагащите принципи при обработването на лични данни, прогласени в чл. 5 на Регламент (ЕС) 2016/679.
Несъмнено исканата информация има правната характеристика на „лични данни“, тъй като чрез нея се идентифицират конкретни физически лица (чл. 4, т. 1 Регламент (ЕС) 2016/679).
От своя страна, дейността по предаване на лични данни от един администратор на друг представлява форма на „обработване“ на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 2 от Регламента и като такава попада в материалния му обхват. Обработването трябва да се извършва само при наличие на някое от алтернативните основания за законосъобразност, изчерпателно посочени в чл. 6 (за т.нар. „общи“ категории лични данни) или чл. 9 (за „специалните“ категории), както и при стриктното спазване на визираните по-горе принципи за обработване.
Съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за социално подпомагане (ЗСП) министърът на труда и социалната политика разработва, координира и провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане. Тя се осъществява в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които създават условия и съдействат за реализирането на програми и проекти в тази област. Оперативното ѝ изпълнение е възложено по закон на Агенцията за социално подпомагане (АСП), която е администрация към министъра на труда и социалната политика (чл. 5 от ЗСП вр. с чл. 2 от Устройствения правилник на АСП).
Наред с това, за изпълнение на функцията по предоставяне на социални помощи дирекциите „Социално подпомагане“ и регионалните дирекции за социално подпомагане имат право на безплатен достъп до Национална база данни „Население“, който се осигурява чрез споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и АСП, и задължително изискват по служебен път необходимата им информация от автоматизираните информационни системи на ЕСГРАОН, териториалните структури на Националната агенция за приходите, Агенцията по вписванията, Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и от други държавни и общински органи, както и от физически и юридически лица, като те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на поискването ѝ (чл. 6, ал. 2 ЗСП).
Отделно от изложеното дотук, хипотезата на нормата на чл. 64, ал. 2 от ЗДБРБ за 2021 г. предвижда ясно задължение на НОИ за предоставяне на надлежната информация (лични данни) за правоимащите лица с оглед реализиране изплащането на финансовата подкрепа. Тук следва да се
има предвид, че първичният администратор на тези данни е НОИ, който ги обработва за целите на изплащане на пенсиите. В конкретния случай предаването на личните данните от НОИ за целите на изпълнение на чл. 64, ал. 2 от ЗДБРБ за 2021 г., е проява на последващо обработване, което е допустимо и законосъобразно, тъй като отговаря на условията предвидени в чл. 6, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. То е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо НОИ в качеството му на администратор на личните данни (чл. 6, пар. 1, б. „в“ във вр. с пар. 3, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679).

Доколкото за целите на изпълнение на чл. 64 от ЗДБРБ за 2021 г. е нужно да бъдат предоставени и данни от ЕСГРАОН, следва да се отчита обстоятелството, че една от функциите на ЕСГРАОН е да
осигурява информационното и административно обслужване на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, към които по дефиниция се причислява и АСП. Тази функция на ЕСГРАОН намира нормативно отражение и в специалния механизъм за предоставяне на данни, предвиден в чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗГР. В конкретния случай, предоставените от ЕСГРАОН данни биха могли да служат единствено за проверка актуалността на данните за правоимащите лица в съответствие с принципа за „точност“ на данните, заложен в чл. 5, пар. 1, б. „г“ от Регламент (ЕС) 2016/679.
По тези съображения и на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за защита на личните данни във вр. с чл. 58, пар. 3, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Комисията за защита на личните данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
На основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 във вр. с чл. 64, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Националният осигурителен институт е длъжен да предостави на Агенцията за социално подпомагане лични данни на правоимащите лица, необходими за реализиране изплащането на финансова подкрепа за хранителни продукти към тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                    ЧЛЕНОВЕ:

Можете да споделите: