Не само не мога да актуализирам програмата на НАП, но не мога да си подам и справката, за която срокът е 28 февруари

Ситуацията вече е критична, на телефона на приходната агенция казват, че проблема е във вашия компютър

На сайта на НАП можете да прочетете следното съобщение:

До 28 февруари работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2020 година на физически лица

17 Февруари 2021

До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2020 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят в НАП справка за платените суми по електронен път.

В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък като например дивиденти и ликвидационни дялове, доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи, изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

В справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, работодателите обявяват изплатените през 2020 година облагаеми доходи по трудови и служебни правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.

За да улесни подаването на справките, Национална агенция за приходите предоставя две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ и квалифициран електронен подпис /КЕП/. Чрез тях  работодателите виждат на екран справките с подадените от тях данни, като могат да ги изтеглят под формата на таблица. Пред тях се визуализират:

  • „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“;
  • „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.

Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700,  съобразно тарифата на съответния оператор.“

На 6 януари публикувах текста НАП: актуализацията невъзможна. Междувременно успях да инсталирам обновяването за Декларация обр.1 „Данни за осигуреното лице“ и даже дойде ново.

Него също не мога да инсталирам, затова позвъних на телефона на НАП.

От там бяха много любезни, а аз още веднъж се извинявам за тона.

Просто когато ми кажат, че проблем не съществува и за първи път чуват за това, не мога да се контролирам.

Защото в приложение виждам колко души са прочели заглавието НАП: актуализацията невъзможна. Даже виждам и от кои градове са хората.

Така че не ми разправяйте, че моят компютър има проблем, че трябва да се обърна „към фирмата, която поддържа софтуера и хардуера“…

Оправете си програма, моля!

Като видях, че със справката няма да се преборя, я подадох на хартия.

Днес обаче дойде по-големият шок – не успях да подам справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Защото сайтът на НАП не иска txt, ама програмата го генерира!

Помощ, обслужват ме електронно!

Можете да споделите: