Защо не успявате да подадете декларации №1, №3, №5 и №6 в НАП?

Предстои да бъдат публикувани промени в нормативната база

Националната агенция за приходите съобщи днес, че до края на седмицата услугата е недостъпна:

„Уважаеми потребители,

Декларации: образец №1 „Данни за осигуреното лице“, образец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“, образец № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“ и  образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“  ще може да се подава чрез портала за електронни услуги на НАП от края на седмицата /1-7 февруари/. Причината за това са изменениея в подзаконовата правна уредба, които предстои да бъдат публикувани.

Приемете извиненията ни за затруднението“.

С правописна грешка, но не и с ясна информация, НАП много държат да объркат такива като мен самоосигуряващи се наивници.

В целия цивилизован свят промените в нормативната база се артикулират дълго време преди да се публикуват и влязат в сила. Никъде в институционална страница на държава от ЕС не съм срещала противоречаща си информация.

По отношение на любимата ми Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” българската приходна администрация гледа да ме държи в напрежение целогодишно.

За подаване на декларацията е нужен електронен подпис:

Приемане на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ (включително по електронен път) – № 340

58KB, от 23.12.2020 Намерено в: Начало-> За НАП-> Административни услуги-> Приемане на данъчни и осигурителни декларации

Поне още на едно място в сайта на НАП се споменават декларацията и ПИК.

Това е описанието какви услуги са достъпни с кода.

Не мога да предположа какви ще са тези промени в нормативната база, но ако са за подаване с ПИК, мога само да ги приветствам.

Иначе в описанието на услугата пише, че:

II Правно основание

  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
  • Кодекс за социалното осигуряване (КСО) – чл. 5, ал. 4
  • Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г.) – чл. 2, ал. 1; чл. 6, ал. 1; чл.8, ал. 1
  • Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ)

III. Достъп до услугата

Настоящата услуга се предоставя от съответната компетентна ТД на НАП.

За физическите лица, включително едноличните търговци, компетентна е ТД на НАП по  постоянния им адрес, а за местните юридически лица – по седалището /за големи данъкоплатци и осигурители – ТД на НАП ГДО, за средни данъкоплатци и осигурители – ТД на НАП София, дирекция СДО/: http://nap.bg/page?id=24

При подаване по електронен път – чрез портала за електронни услуги на НАП: https://inetdec.nra.bg или чрез официалните електронни адреси на ТД/офиси на НАП: http://nap.bg/page?id=546 .

IV. Процедура по извършване на административната услуга

Заявители на услугата са работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица.

За да бъде достъпна услугата по електронен път  с персонален идентификационен код (ПИК), следва да е подадено заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез ПИК със заявена  услуга “Подаване на декларации, документи или данни“….“

 

Можете да споделите: