Представители на Агенция „Митници“ ще говорят за новите митнически и данъчни правила след Brexit утре

Националната агенция за приходите ще излъчва в интернет семинара „Данъци и осигуряване 2021“

НАП ще излъчва в интернет семинара „Данъци и осигуряване 2021“ за промените в данъчното и осигурително законодателство.

Семинарът ще се излъчва на живо на 18 декември (петък) от 10:00 до 17:00 ч.  в YouTube канала на приходната агенция в: https://www.youtube.com/channel

Запис от събитието ще бъде публикуван в официалния канал на НАП в YouTube, веднага след неговото приключване.

По време на семинара ще бъдат представени най-новите промени в областта на данъчното и осигурително законодателство и практиката по прилагането му. Събитието ще бъде открито от Милена Кръстанова – заместник изпълнителен директор на НАП. Участие в него ще вземат Росен Иванов, директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология“, Веселин Трифонов, началник отдел „Електронен одит“, Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“, водещи експерти по преки и косвени данъци и осигуряване в НАП, както и представители на Агенция „Митници“ във връзка с новите митнически и данъчни правила след Brexit. В сайта на Агенция „Митници“ има публикация от 14 декември 2020 г., наречена BREXIT: Няма промени при създаването и функционирането на регистрации в информационните системи на АМ с изключение на ЕОРИ, започващи с GB:

„Считано от 00:01 часа на 01.01.2021 г. всички икономически оператори, които са регистрирани на Е-портала на АМ по реда на Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г. ,обн. в ДВ бр. 77 от 26.09.2017 г., изменена със Заповед № ЗАМ-164/23.01.2018 г. на директора на Агенция „Митници“, обн. в ДВ бр. 10 от 30.01.2018 г.(Регистрацията) и имат прикачен към регистрацията си ЕОРИ номер, започващ GB трябва да имат предвид следното:

 1. ЕОРИ номера издадени от Обединеното Кралство (ОК) (започващи с GB) от 01.01.2021 година няма да са валидни в ЕС (т.е. в централната и национална система за регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI) на Съюза)
 2. Няма да има изменение по отношение на всички съществуващи регистрации за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни направени на Е-портала на АМ.
 3. Няма да има изменение по отношение на процесите за създаване на нова регистрация и управлението на потребителите и достъпа от икономическите оператори на Е-портала на Агенция „Митници“
 4. За икономическите оператори, които имат регистрации, с прикачен ЕОРИ номер започващ GB обръщаме внимание на следното:
 5. Прикачените към тях профили за достъп до информационните системи на АМ ще останат активни.
 6. Профилите за достъп до информационните системи на DG TAXUD, към тези регистрации ще бъдат служебно премахнати с изключение на:
 7. профила CUST_CONSULTATIVE за TP/CMDS, който ще остане активен за консултативни цели за деактивираните ЕОРИ номера, започващи GB.
 8. профила INFSTP_EXECUTIVE  за EUCTP/INF ще бъде служебно заменен с профила INFSTP_ CONSULTATIVE, който ще остане активен за консултативни цели за деактивираните ЕОРИ номера, започващи GB.
 9. Делегираните профили за митнически представителства от тези регистрации ще останат активни с изключение на премахнатите по т.3.
 10. За да могат да бъдат използвани делегираните профили по т.4,  за достъп до декларативните системи  и стартиране на нови движения, от митническите представители и икономическите оператори е необходимо: икономическите оператори собственици на регистрацията да присъединят към регистрацията си валиден ЕОРИ номер.
 11. При необходимост икономическите оператори могат:
 12. да оттеглят дадено митническите представителства от тези регистрации
 13. да премахнат самостоятелно профил от тези регистрации, което ще доведе до инвалидиране на всички митнически представителства свързани с този профил.

iii. прекратят регистрацията по реда на т. V от Заповед № ЗАМ – 1203/ 13.09.2017 г.

 1. По отношение на ЕОРИ – след 01.01.2021 г. ЕОРИ номера издадени от Обединеното Кралство (ОК) няма да са валидни на територията на ЕС. Лица установени в Обединеното Кралство (ОК), които съгласно митническото законодателство на Съюза се изисква да имат ЕОРИ номер (чл. 5 и 6 на Делегиран регламент (EC) 2015/2446) следва да предприемат необходимите действия за неговото получаване. При издаване на ЕОРИ номера в България на лица установени в ОК ще се прилагат изискванията, за лица установени в трети държави. ЕОРИ номерата издадени от Северна Ирландия и започващи с XI ще са валидни на територията на ЕС. Валидността на EORI номер може да се провери на следния адрес: https://ec.europa.eu/
 2. По отношение на работата с декларативните системите за и Агенция „Митници“
 3. Относно Митническата информационна система за изнасяне (МИСИ): Обединеното Кралство (ОК) е информирало ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD) в Европейската комисия, че на 31.12.2020 г. ще се изключат от платформата за обмен на съобщения на ECS.
  В тази връзка, обръщаме внимание, че след 31.12. 2020 г. няма да бъде възможен обменът на съобщения между ОК и държавите-членки на ЕС, респективно няма да е възможно завършването на движения по електронен път в МИСИ, в случаите, когато износното движение е стартирано преди 31.12.2020 г., когато МУ на износ е в България, и завършило след тази дата в МУ на напускане в ОК (и обратно). Това обстоятелство ще доведе до забавяне на потвърждаване напускане на стоките, както и евентуална необходимост от представяне на алтернативни доказателства за напускане, поради което е препоръчително да се избягва стартиране на износни операции непосредствено преди тази дата с МУ на напускане ОК.
 4. Относно модул „Национално приложение на Система за контрол на вноса“: Обединеното Кралство (ОК) е информирало ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD) в Европейската комисия, че на 31.12.2020 г. ще се изключат от платформата за обмен на съобщения на ICS. В тази връзка след 31.12.2020 г. няма да бъде възможен обменът на съобщения между ОК и държавите-членки на ЕС, респективно няма да е възможно обработването и завършването на движения по електронен път в модул СКВ.
 5. Относно Митническата информационна система за Транзит (МИСТ): Обединеното Кралство става член на Конвенцията за общ транзитен режим и следва да прилага всички митнически формалности като такъв от 1.01.2021 г.

При необходимост от допълнително съдействие, можете да регистрирате Вашата заявка на адрес:  Service Desk  (където ще получите регистрационен номер незабавно), или на адрес servicedesk@customs.bg, където ще бъде регистрирана от оператор на Сървис деск по реда на нейното постъпване, или да се свържете на тел: +359 2 98594980.

На интернет страницата на Агенция „Митници“ е публикувана  актуална информация за BREXIТ.“

Можете да споделите: