Неделна разходка 49: Издават персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт след електронна заявка и подписване през телефона

Ведомството все още не е актуализирало Политиката за защита на личните данни

В понеделник осигурителният институт съобщи, че „Издаването на ПИК на НОИ вече се заявява с нова услуга на НОИ чрез мобилен електронен подпис. В текста пише: „Издаването на персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт (ПИК на НОИ) по електронен път вече се заявява чрез нова електронна услуга на НОИ и подписване с електронен подпис през мобилни устройства/телефони.“ Това е прекрасно, защото макар и закъсняла, услугата е нужна. Да видим как се е отразила на ведомствената Политика за защита на личните данни?

Ами не се е отразила. Политиката е 2018 г., ако се съди по номера и името на файла.

Какво пише за услугата в сайта на НОИ – „Електронната услуга на институцията изисква наличие на смартфон с инсталирано приложението на „Евротръст Технолъджис“ АД за подписване с мобилен квалифициран електронен подпис, което може да бъде изтеглено от Google Play или App Store.

Програмният продукт на НОИ е достъпен на интернет страницата на института в рубрика Е-услуги/Издаване на ПИК по електронен път. Към него са публикувани както кратко ръководство за издаване на ПИК на НОИ по електронен път, така и инструкция за квалифицирана идентификация на лица през мобилното приложение на доставчика на квалифицирани удостоверителни услуги.“

Отварям линка Издаване на Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ по електронен път. Съдържа представяне на услугата на Евротръст:  https://www.evrotrust.com/landing/bg,  обучителната инструкция при идентификация  ТУК и видео материали към тази инструкция: Evrotrust Registration (English version); Инструкции за регистрация (Bulgarian version)

Има Ръководство за използване на услугата ТУК.

От гледна точка на защитата на личните данни най-интересни са текстовете в сайта на НОИ, свързани с представянето на електронните услуги. Точно за тях няма нито дума в политиката. Ето и текста: „Чрез интернет страницата на НОИ гражданите (осигурените лица) имат достъп до справки за:

  • наличие или липса на данни в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;
  • отпускане и изплащане на обезщетения за болест, майчинство и безработица;
  • изчисляване на прогнозна пенсия и прогнозно обезщетение за майчинство;
  • актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки;
  • издадени пенсионни разпореждания и други.

Услугите, съдържащи лични данни, са достъпни след точното въвеждане на ЕГН и 10-значен буквено-цифров персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, в който буквите са главни, на латиница….

ПИК може да бъде получен и на място от най-близкото териториално поделение на НОИ или негов изнесен офис, лично чрез представяне само на лична карта или от представител чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно*. За получения ПИК на НОИ се издава удостоверение, което също се получава лично и не се изпраща по пощата. ПИК на НОИ е активен от деня, следващ неговото издаване.

*Забележка: За територията на София-град ПИК се издава в:

  • сградата на НОИ на адрес: бул. “Ал. Стамболийски № 62-64.

Получаване на персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ

Примерен образец на Заявление за получаване на персонален идентификационен код  (ПИК)  на  НОИ от осигурените лица

…Чрез интернет страницата на НОИ работодателите (осигурителите/ самоосигуряващите се) имат достъп до справки за: подадените от тях документи и изплатените от НОИ обезщетения на осигурените от тях лица; изплатени средства по ПМС; данните, подадени от лекарите в Електронен регистър на болничните листове и решения по обжалването им.

С оглед защита на информацията, справочните услуги са достъпни след въвеждане на ЕИК/код по БУЛСТАТ и идентификационен код на осигурител (ИКО) на НОИ. За издаване на ИКО се подава заявление до съответното на осигурителя/ самоосигуряващия се ТП на НОИ. Заявлението е по образец, утвърден от управителя на НОИ и се подава лично от осигурителя или от негов представител. За получения ИКО на НОИ се издава удостоверение, което също се получава лично и не се изпраща по пощата.

Повече информация за получаване на идентификационен код на осигурител (ИКО) на НОИ от осигурителите
Примерен образец на Заявление за получаване на идентификационен код на осигурител (ИКО) на НОИ от осигурителите

Част от услугите са достъпни и чрез КЕП на юридическото лице.

При налични ПИК или ИКО и невъзможност за използване на услугите е възможно това да се дължи на други проблеми от настройката на Вашия компютър.“

Сещам се и за изискването за оценка на въздействието. Има ли нужда да питам дали са я направили?

А всичко тръгна от това, че влязох в сайта на НОИ да търся информация за BREXIT…

Можете да споделите: