Публикуваха Насоки за защита на личните данни на децата в образователния процес

Задължително четиво за образователни институции, доставчици на услуги и родители

Държавите трябва да предприемат стъпки, за да гарантират, че договорите за обществени поръчки се сключват с фирми, които се ангажират да зачитат правата на децата, и държавите не трябва да инвестират публични финанси и други ресурси в бизнес дейности, които нарушават правата на децата.

Това пише в Насоките, приети на 40-то пленарно заседание, проведено на 18-20 ноември 2020 г., Комитетът по Конвенция 108.

Според прессъобщението за Насоките за защита на данните на децата в образователна среда, документът излага основните принципи на правата на децата и ще помага на законодатели и политици, администратори на данни, както и на индустрията да отстояват тези права.

В текста пише и че държавите трябва да предприемат подходящи мерки за предотвратяване, наблюдение и разследване на нарушения от страна на бизнеса в образователната дигитална среда.

Особено важно е институциите да си дават сметка за потенциалните последици за поверителността от поведението на доставчиците – повторна употреба на данни, продължителност на поддържа на хардуер или софтуер. Дори се поставя въпросът за подкрепени от бизнес ангели компании, по-късно изкупени от други по-големи инвеститори. По този начин може да се прехвърлят контролът и съхранението на лични данни при многократни поглъщания в хода на обучението на детето, пише в насоките.

В съобщението за приемането на насоките се отбелязва, че дигиталната среда оформя живота на децата по много начини, като създава възможности и рискове за тяхното благосъстояние и зачитане на човешките права. Това се отнася и за всекидневния живот, но и за образованието, където се използват инструменти за обучение, надзор, оценка на децата, без различните участници винаги да са наясно с предизвикателствата пред личния живот на децата и защитата на личните данни.

Тези Насоки за защита на личните данни на децата в образователната среда трябва да подпомогнат организациите и хората в тази сфера да зачитат, защитават и изпълняват правата за защита на данните на детето в дигитална среда, в рамките на обхвата на член 3 от модернизираната Конвенция 108 (наричана „Конвенция 108+“).

Насоките се основават на доклад „Защита на данните на децата в образователните системи: Предизвикателства и възможни средства за защита“ от Джен Персон, директор на defenddigitalme .

Можете да споделите: