До края на 2020 г. Комисията за защита на личните данни ще напише брошура за правата на физическите лица в Шенген

Продължават усилията на КЗЛД за пълноправно членство в Шенген. Под това заглавие в новия брой на бюлетина на Комисията за защита на личните данни е публикувано съобщение какво съдържа „Планът за действие и изпълнение на задачите на КЗЛД, произтичащи от системата от правила за прилагане на Шенгенското законодателство на територията на Република България“.

Ето текста в бюлетина:

Постигането на пълноправно членство на Република България в Шенген е задача с постоянен характер в дейността на КЗЛД и всяка година е един от основните приоритети на институцията.

Във връзка с това през 2020 г. е набелязан План за действие и изпълнение на задачите на КЗЛД, произтичащи от системата от правила за прилагане на Шенгенското законодателство на територията на Република България. Опорните точки на плана са:

  • Сътрудничество с национални и европейски органи, институции и организации;
  • Осведоменост на субектите на данни и служителите на ведомствата, пряко ангажирани с прилагането на Шенгенското законодателство;
  • Съдействие във връзка с упражняване правата на субектите на данни.

КЗЛД има редица задачи, свързани с предоставянето на обучение, разяснения и информация относно правата на субектите на данни, упражняването на тези права, както и задълженията на АЛД/ ОЛД в информационните системи, прилагащи Шенгенското законодателство. Във връзка с това са предвидени следните дейности:

  1. До края на 2020 г. да бъде подготвена брошура относно правата на физическите лица в Шенген, която да бъде разпространена на ключовите звена на МВР и МВнР. Разпространението на брошурата сред гражданите, които в качеството на субекти на данни са основната целева група на брошурата, ще се осъществи през 2021 г., като ще стартира по случай 28 януари – Деня за защита на личните данни.
  2. До края на 2020 г. ще бъде подготвено съдържание за интерактивни обучителни модули за служители на МВР и МВнР и тестване на възможността за осъществяване на дистанционно обучение. Съответните регулярни дистанционни форми на обучение са предвидени за 2021 г. Формата на обучение е съобразена със съвременните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19, както и съвременните възможности на информационните и комуникационни технологии, които предоставят среда за провеждане на дистанционни обучения.
  3. Предвижда се периодично публикуване на информационни материали относно правата на физическите лица в Информационен бюлетин на КЗЛД.
  4. Основен преглед на публикуваната на институционалния сайт информация относно Шенгенското пространство и мониторинг на поддържането ѝ в актуално състояние. Предстои промяна на структурата на раздела „Шенгенско пространство“, с която се цели постигане на по-голяма яснота относно правата на субектите на данни, предоставяне на образци за упражняване на тези права, запознаване с функциите и задачите на органите по прилагане на Шенгенското законодателство и ясно описание на възможностите за взаимодействие с тях. Целта е субектите на данни да разберат потенциалните ползи за самите тях от пълноправното членство на Република България в Шенген.

Набелязаните мерки целят институционална подготовка на КЗЛД за предстоящата в средносрочен план мисия за оценка по Шенген в областта на защитата на личните данни на Република България.

Можете да споделите: