Какво предвижда китайската Глобална инициатива за сигурност на данните

На 8 септември 2020 г. държавният съветник и външен министър на Китай Уанг Йи предложи Глобална инициатива за сигурност на данните.

Какво заяви китайският външен министър Уанг Йи при представянето на Глобалната инициатива за сигурност на данните? Той подчерта, че днешният свят е в процес на нов кръг на технологична революция и индустриална трансформация. Страните са изправени пред общата задача да интегрират цифровата икономика с реалната икономика, да ускорят преминаването към нови двигатели на растежа и да развият нови индустрии и нови форми на бизнес. Взривяващият растеж и събирането на данни осигурява нов източник на енергия за икономически растеж и индустриална трансформация. Междувременно нарастващите рискове за сигурността на данните поставиха нови предизвикателства пред глобалното цифрово управление. Страните са изправени пред належаща необходимост от засилване на комуникацията и координацията, изграждане на взаимно доверие и задълбочаване на сътрудничеството помежду си, обсъждане на начини за управление на рисковете за сигурността на данните и насърчаване на глобалното управление в дигиталната област.

За ефективно справяне с рисковете и предизвикателствата пред сигурността на данните трябва да се спазват три принципа. Първо, поддържайте многостранността. Всички държави трябва да продължат обширни консултации и съвместен принос за споделени ползи. Важно е да се разработи набор от международни правила за сигурност на данните, които да отразяват волята и да зачитат интересите на всички държави чрез широкообхватно участие. Второ, балансирайте сигурността и развитието. Държавите имат право да защитават сигурността на данните съгласно закона. Същевременно са длъжни да осигурят отворена, справедлива и недискриминационна среда за всички бизнеси.

Протекционизмът в дигиталната област противоречи на законите за икономическо развитие и тенденцията на глобализация. Протекционистките практики подкопават правото на глобалните потребители да имат еднакъв достъп до цифрови услуги и в крайна сметка ще задържат развитието на собствената страна. Трето, осигурете справедливост и правосъдие. Защитата на цифровата сигурност трябва да се основава на факти и закон. Политизирането на въпросите за сигурността, двойните стандарти и клеветите срещу други нарушават основните норми, регулиращи международните отношения, и сериозно нарушават и възпрепятстват глобалното цифрово сътрудничество и развитие.

Уанг Йи отбелязва, че цифровата икономика в Китай процъфтява. В Китай има над 900 милиона потребители на мрежата. Имаме ясни законови разпоредби за защита на законните права и интереси на граждани и организации, включително сигурност на данните и лична информация. Китайското правителство действа при стриктно спазване на принципите за сигурност на данните. Не сме и няма да искаме китайски компании да прехвърлят данни … в нарушение на законите на други държави.

Уанг Йи представя Глобална инициатива за сигурност на данните. Тя включва както отказ от използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), за нарушаване на критичната инфраструктура на други държави или за кражба на важни данни, така и забрана доставчиците на ИКТ продукти и услуги да инсталират задни врати в своите продукти и услуги за незаконно получаване на потребителски данни.

Ето какво съдържа и самата

Глобална инициатива за сигурност на данните

Феноменалното развитие на революцията в информационните технологии и цифровата икономика трансформира начина на производство и живот, като оказва широко влияние върху социалното и икономическото развитие на държавите, глобалната система на управление и човешката цивилизация.

Експлозивният растеж и събирането на данни, като ключов елемент на дигиталните технологии, изигра решаваща роля за улесняване на иновативното развитие и преструктуриране на живота на хората, оказвайки влияние върху сигурността и икономическото и социалното развитие на държавите.

В контекста на по-тясно глобално сътрудничество и ново развитие на международното разделение на труда, поддържането на сигурността на веригата на доставки на ИКТ продукти и услуги никога не е било по-важно за повишаване доверието на потребителите, гарантиране сигурността на данните и насърчаване на цифровата икономика.

Призоваваме всички държави да поставят еднакъв акцент върху развитието и сигурността и да приемат балансиран подход към технологичния прогрес, икономическото развитие и защитата на националната сигурност и обществените интереси.

Потвърждаваме отново, че държавите трябва да насърчават отворена, справедлива и недискриминационна бизнес среда за взаимна изгода, печеливши резултати и общо развитие. В същото време държавите имат отговорността и правото да гарантират сигурността на важни данни и лична информация, отнасящи се до тяхната национална сигурност, обществена сигурност, икономическа сигурност и социална стабилност.

Приветстваме правителства, международни организации, ИКТ компании, технологични общности, граждански организации, физически лица и всички други участници да положат съгласувани усилия за насърчаване сигурността на данните съгласно принципа на обширни консултации, съвместен принос и споделени ползи.

Подчертаваме, че всички страни трябва да засилят диалога и сътрудничеството на основата на взаимно уважение и да се обединят, за да създадат общност със споделено бъдеще в киберпространството, включваща мир, сигурност, откритост, сътрудничество и ред. За да се реализира това, бихме искали да предложим следното:

– Държавите трябва да се справят със сигурността на данните по изчерпателен, обективен и основан на доказателства начин и да поддържат отворена, сигурна и стабилна верига за доставки на глобални ИКТ продукти и услуги.

– Държавите трябва да се противопоставят на ИКТ дейности, които увреждат или крадат важни данни от критичната инфраструктура на други държави или да използват данните за провеждане на дейности, които подкопават националната сигурност и обществените интереси на други държави.

– Държавите трябва да предприемат действия за предотвратяване и прекратяване на дейности, които застрашават личната информация чрез използването на ИКТ средства и да се противопоставят на масовото наблюдение на други държави и неразрешеното събиране на лична информация на други държави, използвайки ИКТ като инструмент.

– Държавите трябва да насърчават компаниите да спазват законите и разпоредбите на страната, в която работят. Държавите не трябва да изискват от местните компании да съхраняват данните, генерирани и получени от чужбина в тяхната собствена територия.

– Държавите трябва да зачитат суверенитета, юрисдикцията и управлението на данните на други държави и не трябва да получават данни, намерени в други държави, чрез дружества или физически лица без разрешението на съответната държава.

– Ако държавите трябва да получат чуждестранни данни във връзка с изискванията за правоприлагане, като например борба с престъпността, те трябва да го направят посредством съдебна помощ или други съответни многостранни и двустранни споразумения. Всяко двустранно споразумение за достъп до данни между две държави не следва да накърнява съдебния суверенитет и сигурността на данните на трета държава.

– Доставчиците на продукти и услуги на ИКТ не трябва да инсталират задни вратички в своите продукти и услуги, с цел незаконно получаване на данни на потребителите, контрол или манипулиране на системите и устройствата на потребителите.

– ИКТ компаниите не трябва да търсят незаконни интереси, възползвайки се от зависимостта на потребителите от техните продукти, нито да принуждават потребителите да обновят своите системи и устройства. Доставчиците на продукти трябва да се ангажират своевременно да уведомяват своите партньори и потребители за всякакви сериозни уязвимости в продуктите си и да предлагат мерки за корекции.

Призоваваме всички държави да подкрепят тази инициатива и да потвърдят гореспоменатите ангажименти чрез двустранни, регионални и международни споразумения. Също така, приветстваме и световните ИКТ компании да подкрепят тази инициатива.

Можете да споделите: