Facebook все още разчита на щита за поверителност при трансфер на лични данни, свързани с реклама

Месец след като Съдът на Европейския съюз потвърди решението за стандартните договорни клаузи и обяви за невалидно решението за Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ социалната мрежа публикува съобщението „Актуализиране на нашите международни механизми за трансфер на данни“

Facebook вчера публикува съобщение:

„На 16 юли 2020 г. Съдът на Европейския съюз (CJEU) обезсили щита за поверителност, рамка за регулиране на трансатлантически трансфер на лични данни от Европейското икономическо пространство (ЕИП) към Съединените щати. Щитът за поверителност е един от механизмите, на които Facebook разчита за защита на преноса на данни между ЕИП и САЩ.

Като част от настоящото решение CJEU също потвърди, че стандартните договорни клаузи (SCCs), алтернативен правен механизъм за прехвърляне на данни от ЕИП в трета страна, продължават да бъдат валидни.

Към днешна дата Facebook разчита на Privacy Shield като механизъм за пренос на данни за нашите реклами и продукти за измерване, както и за нашите Workplace клиенти. В светлината на решението на CJEU, ние работим за преминаване към SCC за тези продукти. Ще актуализираме съответните условия, за да отразяваме това, и ще последва повече информация.

Хиляди европейски и американски предприятия разчитат на сигурния и легален трансфер на данни между юрисдикции, а ние ще продължим да наблюдаваме развитието на политиката в тази област. Нашият приоритет е да гарантираме, че потребителите, рекламодателите и другите клиенти могат да продължат да се ползват от услугите на Facebook, като същевременно запазват данните си безопасни и защитени.“

Разказах за решението през юли:

Съдът на Европейския съюз потвърди решението за стандартните договорни клаузи и обяви за невалидно решението за Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ

Според Съда ограниченията на защитата на личните данни, които произтичат от вътрешноправната уредба на Съединените щати относно достъпа и използването от американските публични органи на такива данни, предадени от Съюза на тази трета държава, и които Комисията е оценила в Решение 2016/1250, не са определени по начин, който да отговаря на изисквания, които по същество са равностойни на предвидените в правото на Съюза съгласно принципа на пропорционалност, тъй като програмите за наблюдение, основани на тази правна уредба, не са ограничени до строго необходимото.

Въз основа на съдържащите се в това решение констатации, Съдът отбелязва, че за определени програми за наблюдение посочената правна уредба изобщо не разкрива наличието на ограничения на съдържащото се в нея оправомощаване за прилагането на тези програми, нито пък съществуването на гаранции за потенциално обхванатите лица, които не са американски граждани.

Съдът добавя, че макар същата правна уредба да предвижда изисквания, които американските органи трябва да спазват при прилагането на съответните програми за наблюдение, тя не предоставя на субектите на данни приложими пред съдилищата права срещу американските органи. Що се отнася до изискването за съдебна защита, Съдът постановява, че противно на приетото от Комисията в Решение 2016/1250, посоченият в това решение механизъм на омбудсмана не предоставя на тези лица способ за защита пред орган, предоставящ гаранции, които по същество са равностойни на изискваните в правото на Съюза, който да може да осигури както независимостта на предвидения от този механизъм омбудсман, така и наличието на норми, които оправомощават посочения омбудсман да приема обвързващи решения по отношение на американските разузнавателни структури.

Поради всички тези причини Съдът обявява Решение 2016/1250 за невалидно.

Можете да споделите: