България е с най-нисък цифров индекс в ЕС

Тази година според DESI държим последното място

България се нарежда на 28-о място от 28-те държави – членки на ЕС в Индекса на Европейската комисия на навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2020 г. Чрез публикувания от Европейската комисия цифров индекс държавите-членки се оценяват по пет критерия:

 • свързаност
 • човешки капитал
 • използване на интернет услуги
 • интегриране на цифрови технологии
 • цифрови обществени услуги

„Въпреки че общият ѝ резултат е нараснал до 36,4, сега България се нарежда на по-задно място отпреди въз основа на данните, получени преди пандемията. Това е така, тъй като държавата не е постигнала особено добри резултати по някои показатели на DESI, докато партньорите ѝ от ЕС са подобрили представянето си по отношение на определени показатели“, пише в анализа.

Там се посочва още, че:

 • Лицата, които притежават поне основни цифрови умения възлизат на 29% от възрастното население в сравнение със средно 58% за ЕС, докато само 11% притежават умения над средното равнище (малко под една трета от средната стойност за ЕС).
 • Представянето на България също така се намира доста под средната стойност по отношение на интегрирането на цифрови технологии. Българските предприятия все още не се възползват напълно от възможностите, предлагани от онлайн търговията: 7% от МСП продават онлайн (в сравнение с 18% средно за ЕС), 3% от всички МСП реализират трансгранични продажби и само 2% от оборота им е от търговия онлайн.
 • С обща оценка от 38,5 за свързаността България заема 26-о място измежду държавите от ЕС. Покритието с високоскоростен широколентов достъп от следващо поколение се подобри от 75% през 2018 г. на 77% през 2019 г., а покритието с ММГК се увеличи от 38% през 2018 г. на 42% през 2019 г.
 • България все още трябва да попълва пропуски по отношение на разгръщането на фиксираната широколентова мрежа, за да достигне средната стойност за ЕС. България е на дъното по отношение на цялостното разпространение на широколентовия достъп до интернет, като само 58% от домакинствата имат абонамент, както и 25-о място по отношение на разпространението на фиксиран широколентов достъп до интернет със скорост поне 100 Mbps, като с течение на годините се наблюдава единствено ограничен напредък: от 7% през 2017 г., 10% през 2018 г. и 11% през 2019 г.
 • Въпреки че България постигна известен напредък в областта на цифровите обществени услуги, тя остава на 23-та позиция с резултат 62.%
 • Броят на потребителите на услуги на електронното управление бележи застой в сравнение с предходната година, като 61% от потребителите на интернет подават формуляри онлайн, което е близо до средната стойност за ЕС от 67%.
Можете да споделите: