Неделна разходка 26: Политиката за защита на личните данни на прокуратурата се нуждае от актуализация заради профила в Twitter на Иван Гешев

Защо се зачетох в www.prb.bg?

#Здравейте, имам удоволствието да ви поканя да следите дейността ми и тази на Прокуратурата на Република #България в профила ми в #Twitter . #ProsecutorGeneral of Republic Bulgaria

Това написа Главният прокурор Иван Гешев на 26 юни. Проверих в сайта на Прокуратурата дали във ведомствените правила за обработване на лични данни става дума за профили в социални медии. Ами не става. Има Правила за мерките и средствата за защита на личните данни, обработвани в прокуратурата на Република България и Заповед юни 2018 г.
Има и текст:
„Прокуратурата на Република България е администратор на лични данни с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2.
Като администратор на лични данни, ПРБ обработва лични данни при изпълнение на нормативно установените за прокуратурата функции и задължения, на дейностите по предотвратяване, разследване, разкриване, наказателно преследване и изпълнението на наказанията, както и при осъществяването на функциите на Бюрото по защита при главния прокурор, съгласно ЗЗЛЗВНП. Лични данни в ПРБ се обработват и при осъществяване на дейността на администрацията по направленията управление на човешки ресурси, финансово-стопански дейности, стопанисване на сградния фонд и при осъществяване на контрол на достъпа до сгради.
Обработваните данни могат да бъдат предоставени на други органи и лица, съгласно нормативно установени задължения. Съхраняването на данните се извършва съобразно Номенклатурата на делата в ПРБ.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, на коригиране или изтриване на лични данни, когато обработването не отговаря на изискванията на закона, както и да подава жалба до КЗЛД.
Правата на физическите лице по отношение на администратора на лични данни се упражняват чрез подаване на заявление, съгласно разпоредбите на глава V на ЗЗЛД.
За контакт с длъжностното лице по защита на данните:
тел. : 02/80 360 13, e-mail: ezyumbyuleva@prb.bg
За контакт с Прокуратурата на Република България:
София 1061, бул. „Витоша” № 2
Електронна поща: prbcont@prb.bg
Интернет страница: www.prb.bg“

Къде е проблемът ли? Не се говори нищо за личните данни, до които има достъп профилът в Twitter не просто на Иван Гешев, а на Главния прокурор или #ProsecutorGeneral of Republic Bulgaria.

Можете да споделите:
КатегорииGDPR