През 2019 г. при 56 943 искания за достъп до трафични данни е отговорено на 56 527

В годишния отчет на КЗЛД пише, че предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, са 117.

Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността ѝ през 2019 г.:

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – НАБЛЮДАВАЩ ОРГАН ОТНОСНО СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

 1. Статистика и анализ на исканията за достъп до трафични данни

КЗЛД е надзорен орган във връзка с разпоредбите на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) относно задържането и достъпа до трафични данни. В изпълнение на разпоредбите на чл. 261а, ал. 5 от ЗЕС КЗЛД ежегодно до 31 май предоставя на Народното събрание и на Европейската комисия обобщена статистическа информация относно случаите на предоставяне на трафични данни на компетентните органи за нуждите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления.

 

Чл.261а.(Нов- ДВ,бр.17 от 2010 г.,всилаот 10.05.2010 г.) (1) (Изм.- ДВ,бр.24 от 2015 г.,всилаот 31.03.2015 г.)Комисията за защита на личните данни е наблюдаващ орган относно сигурността на данните,съхранявани съгласно чл. 251б, ал.1.

(4) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или  услуги,ежегодно до 31 март предоставят на Комисията за защита на личните данни в качеството ѝ на наблюдаващ орган статистическа информация за: 1. (изм. – ДВ,бр. 24 от 2015 г.,в сила от 31.03.2015 г.,изм. – ДВ,бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г.,изм. – ДВ,бр. 103 от 2016 г.)случаите, при които са били предоставени данни на компетентните органи по чл.251в,ал.1 и 2 и чл.251г, ал.7;

 1. времето, изтекло от началната дата на съхранението до датата, на която компетентните органи са поискали предаването на данните; 3.случаите, при които не е могло да се отговори на искането за данни.

(5) Комисията зазащита наличните данни ежегодно предоставя на Народното събрание и на Европейската комисия обобщената информация по ал.4 в двумесечен срок от получаването ѝ.

 

 

Тя се изготвя въз основа на постъпилите данни за предходната година от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, относно:

 • случаите, при които са били предоставени данни на компетентните органи;
 • времето, изтекло от началната дата на съхранението до датата, на която компетентните органи са поискали предаването на данните;
 • случаите, при които не е могло да се отговори на искането за данни.

Въз основа на предоставената през 2019 г. информация от 117 предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, могат да бъдат обобщени следните статистически данни:

 • Общият брой на исканията за достъп до трафични данни е 56 943.
 • Случаите, при които са били предоставени данни на компетентните органи по чл. 250б, ал. 1 и чл. 250в, ал. 4, са общо 56 527.

Чл.250б. (Нов – ДВ,бр.17 от 2010 г.,в сила от 10.05.2010 г.,обявен за противоконституционен с РКС№ 2 от 2015 г. – ДВ, бр. 23 от 2015 г.)

(1) Право да искат извършване на справка за данните по чл.250а, ал.1 съобразно тяхната компетентност имат ръководителите на:

 1. Специализираните дирекции,териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на Държавнаагенция „Национална сигурност“;
 2. (изм.- ДВ,бр. 44 от 2012 г.,в сила от 01.07.2012 г.,изм.- ДВ,бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г., изм.- ДВ, бр. 53 от 2014 г.,изм.- ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Главна дирекция “ Национална полиция „, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“и териториалните ѝ звена, Главнадирекция „Гранична полиция“и териториалните ѝ звена, дирекция „Вътрешна сигурност“, Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи;
 3. службите „Военна информация“ и „Военна полиция“към министъра на отбраната;

4.Националната разузнавателна служба

Чл. 250 в. (Нов – ДВ,бр.17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г., обявен за противоконституционен с РКС № 2 от 2015 г.- ДВ,бр. 23 от 2015 г.)

(1) Достъпът до данните по чл. 250а, ал. 1 се осъществява след разрешение от председателя на районния съд или от оправомощен от него съдия по седалището на органа, който е поискал достъп, за което се издава разпореждане за предоставяне на достъп до данните.

(2) Разпореждането по ал. 1 задължително съдържа:

 1. данните,които следва да се отразят в справката;
 2. периода от време,който да обхваща справката;
 3. определеното длъжностно лице, на което да се предоставят данните;
 4. име,длъжност и подпис на съдията.

(3) За дадените разрешения или откази в съответните районни съдилища се води специален регистър, който не е публичен.

(4) За нуждите на наказателното производство данните по чл. 250а, ал.1 се предоставят на съда и на органите на досъдебното производство при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс

 

 • Времето, изтекло от началната дата на съхранението до датата, на която компетентните органи са поискали предаването на данните, е основно до 3 (три) месеца – в 62% от случаите (фиг. 11).
 • Случаите, при които не е могло да се отговори на искането за предоставяне на трафични данни, са 416.

Фиг. 11

 

 1. Статистика на получените протоколи за унищожени трафични данни

В изпълнение на задълженията си по чл. 251ж, ал. 1 от ЗЕС КЗЛД поддържа регистър на получените протоколи от предприятията за унищожените данни с оглед упражняване на ефективен текущ и последващ контрол. Статистическата информация относно получените през отчетната година протоколи е представена на фиг. 12.

Фиг. 12

 

Броят на предприятията, които изпълняват задължението си за ежемесечно предоставяне на протоколи по чл. 251ж, ал. 1 от ЗЕС за унищожените данни през отчетната година, средно е 63 на месец.

 

Чл.251ж.(Нов- ДВ,бр.24 от2015 г.,всилаот 31.03.2015 г.)(1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги,са длъжни да унищожат данните следизтичането на сроковете по чл.251б, ал.1 и 4 и довсяко5 –о числона месеца да предоставят на Комисията за защита на личните данни протокол за унищожените през предходния месец данни.Комисията за защита на личните данни създава и поддържа регистър на предоставените протоколи,който не е публичен. Комисията за защита на личните данни извършва проверки за законосъобразност на съхраняването и унищожаването на данните от предприятията по реда на чл.261а.

Можете да споделите: