Министерството на финансите не се отказва от идеята да „урежда отношенията“  със собствениците на спящите акции от масовата приватизация

Обществената консултация по Законопроект за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД (т.нар. „спящи акции“ от масовата приватизация) е до 15 юни

 

В портала за обществени консултации и на сайта на Министерството на финансите за пореден път е публикувано предложение за национализация на спящите акции от масовата приватизация:

 „Публикуван е Проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД , уреждащ сметките за „спящи акции“. Крайният срок за мнения и предложения е 14 юни 2020 г., които могат да бъдат изпращани на e-mail: masspriv@minfin.bg.

Законопроектът цели да се активизират притежателите на ценните книжа, които са допуснати до търговия на регулиран пазар, включително тези от масовата приватизация, като в рамките на срок от 1 година след приемането на закона, да предприемат действия по прехвърлянето на ценните им книжа от лични сметки в „Регистър А“ към подсметки при инвестиционен посредник – в „Регистър Б“.

След изтичане на срока от 1 година за задължителното прехвърляне на допуснатите до търговия на регулиран пазар акции в клиентски подсметки на лицата, се предлага акциите на публични дружества от масовата приватизация, дефинирани като „спящи“, които не са прехвърлени по клиентски подсметки към инвестиционен посредник в „Регистър Б“, да се прехвърлят в специално създаден за целта инвестиционен фонд. Срещу прехвърлените във фонда „спящи акции“ се предлага лицата да получат дялове от този специално създаден фонд, равностойни на притежаваните от тях акции. Лицата, които са получили дялове ще имат възможност в рамките на 5 години да поискат от фонда обратно изкупуване на получените дялове, но не по-рано от изтичане на 1 година от разпределянето на дяловете им, или да останат дялопритежатели.

След изтичане на 5-годишния срок, за лицата, които не са заявили, че остават дялопритежатели и не са заявили обратно изкупуване ще бъде определена паричната равностойност на дяловете им и ще имат възможност в допълнителен 5 годишен срок да получат определената парична равностойност. Ако не предприемат действия и в допълнителния 5-годишен срок, средствата ще бъдат внесени в държавния бюджет.

В законопроекта се предлагат мерки и по отношение на акциите от масовата приватизация, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар. Предлага се с цел активизиране на акционерите, същите да се идентифицират за актуализация на данните пред инвестиционен посредник или пред Централен депозитар АД.  В случай, че не го направят в рамките на 1 година, се предлага акциите да се прехвърлят в портфейл, управляван от управляващо дружество, с цел съхранение и управление на тези акции за срок от 5 години. След изтичане на 5-годишния срок, ако лицата не са се свързали с управляващото дружество се предлага то  да бъде задължено да продаде тези акции, за които акционерите не са се идентифицирали. След продажбата им, управляващото дружество прехвърля паричната равностойност на акциите по специална парична сметка, средствата по която са на разположение на лицата в срок от още 5 години, след което се предлага неполучените парични средства да бъдат прехвърлени в държавния бюджет.

Управляващото дружество на инвестиционния фонд, както и управителя на портфейл ще бъдат избрани от управителен комитет, в който ще вземат участие всички заинтересовани страни.

Предвижда се след приемането на законопроектаподготовка и провеждане на информационна кампания, в рамките на която неактивните притежатели на акции в публични и непублични дружества от масовата приватизация да бъдат информирани и насърчени да активизират своето участие в тях. Разходите за притежателите на спящи акции ще бъдат сведени до минимум, тъй като се предлага Централен депозитар АД, Българска фондова борса АД и инвестиционните посредници да освободят операциите с тези акции от такси и комисионни.“

 

Можете да споделите: