КЗЛД: Присъствието на страните по административните производства в откритите заседания не е задължително

Страни, които искат да присъстват, при хубаво време изчакват пред сградата да ги повикат, пише в противоепидемичните мерки, прилагани в комисията от 14.05.2020 година

Комисията за защита на личните данни вчера съобщи следното: „Във връзка със Закона за изменение и допълнение на закона за здравето (обн. ДВ. бр.44 от 13 май 2020 г.) и решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка, в КЗЛД е създадена организация, гарантираща непрекъсваемост на работата на институцията в условията на пандемията от COVID-19, считано от 14.05.2020 г.

По отношение на пропускателния контрол се предприемат следните мерки: охраната замерва телесната температура на всеки служител на КЗЛД и всеки посетител на сградата на КЗЛД (като напр. доставчици, куриери, участници в административни производства и други граждани-искатели на административни услуги на КЗЛД) и пропуска само лица, които нямат повишена телесна температура и нямат проява на остри респираторни болести (кашлица, хрема и др.). Осигурени са дезинфектанти, ръкавици и калцуни за всички посетители. В сградата на КЗЛД не се допускат външни посетители, които не носят маски. Допускането в сградата става само след като маската е поставена на лицето на външния посетител, извършена е дезинфекция на ръцете и са поставени ръкавици и калцуни. При влизането в сградата следва се спазват изискванията за недопускане на струпване на хора и спазването на дистанция от най-малко 1,5 м.

Асансьорът може да се използва едновременно от не повече от две лица, носещи лични предпазни средства – маски.

При непосредствен контакт между служителите, както и между тях и външни посетители (обективна невъзможност за спазване на дистанция от поне 1,5 м., напр. при използване на стълбището в сградата, при ползване на асансьора), използването на маска за лице или предпазен шлем е задължително.

Да се избягва предаването на документи от ръка на ръка. Документи да се поставят на съответните за това места (напр. заседателна маса, на бюро, стол и др.), на максимално възможно разстояние от съответния друг (стоящ близо) човек при спазване на изискванията за дистанция от най-малко 1,5 м.

Присъствието на страните по административните производства в откритите заседания на КЗЛД не е задължително.

Граждани и организации, страни по административни производства, които искат да присъстват на откритите заседания на КЗЛД, изчакват пред сградата. Влизането в сградата и допускането в заседателната зала става след повикване от служител на КЗЛД, съобразно дневния ред на заседанието на Комисията за съответния ден. Когато метеорологичните условия не позволяват изчакване на открито, гражданите могат да бъдат допускани във фоайето на сградата, при спазване на всички мерки, въведени в КЗЛД, където изчакват да бъдат повикани в заседателната зала от служител на КЗЛД.

Извън описаните мерки, всички служители на КЗЛД и граждани, които са на територията на КЗЛД, следва да спазват стриктно и всички заповеди на министъра на здравеопазването, свързани с въведената на територията на страната извънредна епидемична обстановка, чиито предмет е относим към организацията на работа на КЗЛД и предоставяните от нея административни услуги.“

 

Можете да споделите: