УО на ОПРР препоръча отлагане на събития, когато не могат да бъдат излъчени онлайн

Указанията на Управляващия орган към бенефициентите на програмата са в сила до края на извънредното положение

Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на страната, Управляващият орган на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 даде Указания за периода до приключване на извънредната ситуация, свързани с условията за кандидатстване и оценка на проектните предложения по ОПРР; изпълнението на проекти, временно спиране, извършване на проверки, срокове за изпълнение на договорите за БФП, искания за плащания, осигуряване на ликвидни средства за  изпълнение на проекти, мерки за информация и комуникация и др., в сила до обнародвано изменение (изм. и доп. ДВ. бр.34 от 9 април 2020 г.) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. В раздела за „Мерки за информация и комуникация“ на указанията пише: „По отношение на мерките за информация и комуникация следва да се има предвид, че всички дейности, свързани с публични събития и обучения за проектите, които са в процес на изпълнение и следва да се изпълнят в период на обявено извънредно положение, следва по възможност да бъдат проведени по алтернативен начин – чрез онлайн излъчване в социалните медии, телевизии, радиа и други. При отчитане на провеждане на тези дейности, следва да бъда приложени съответните доказателствени материали. В случай, че препоръката не може да бъде изпълнена, то тези събития следва да бъдат ОТЛОЖЕНИ. В този случай, ако бенефициентът не е поискал временно спиране на срока за изпълнение на ДБФП, всички предвидени публични събития и официални церемонии следва да бъдат проведени от бенефициентите след отмяна на извънредното положение на територията на страна.“/та.“(бел. ред.)

Целият текст на Указанията на УО на ОПРР, можете да прочетете на официалната страница на УО на ОПРР – www.bgregio.eu.

В указанията се казва, че общините трябва да предложат законодателни промени, свързани с предоставяне на възможност за вземане на неприсъствени решения на Общинския съвет:

„ВАЖНО!!! Обръщаме внимание, че съгласно Насоките за кандидатстване за бенефициенти общини е задължително предоставяне на Решение на Общинския съвет. Предвид факта, че към настоящия момент заседания на съветите не могат да бъдат провеждани, препоръчваме общините да предложат законодателни промени, свързани с предоставяне на възможност за вземане на неприсъствени решения на Общинския съвет относно кандидатстването с проектни предложения и други съотносими към процедурата решения.“

Сроковете за кандидатстване по 2 процедури са удължени до 21.04.2020 г.: BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“и  BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“.

Можете да споделите: