Комисията за защита на личните данни публикува съобщение във връзка с промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Отново текат сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства

Комисията за защита на личните данни публикува съобщение относно спазването на срокове, дадени с указания на КЗЛД в административни производства по жалби пред надзорния орган: „Комисията за защита на личните данни уведомява страните в административните производства по жалби, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 34 от 2020 г.) бе отменен текстът, с който първоначално спряха да текат сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства.

В тази връзка КЗЛД информира, че страните в административните производства следва да се съобразят със сроковете, поpaставени от комисията за изпълнение на нейни указания. Конкретните срокове ще бъдат посочени в индивидуалната кореспонденция на КЗЛД със страните в съответните административни производства при спазване на правилата на Административнопроцесуалния кодекс.

Сроковете за изпълнение на указания на КЗЛД, дадени с писма, които са получени от адресатите им преди 13 март 2020 г. и този срок не е изтекъл преди посочената дата, продължават да текат, считано от 17 април 2020 г.

Сроковете за изпълнение на указания на КЗЛД с писма, получени от адресатите им в периода 13 март – 09 април 2020 г., които бяха спрени по силата на отменената разпоредба на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., започват да текат, считано от 17 април 2020 г.

Напомняме, че с оглед спазване на противоепидемичните мерки в страната, предоставянето на становища и доказателства по жалби, както и отстраняване на нередовности е препоръчително да се осъществяват по един от следните начини:

  1. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.
  2. По факс – 029153525.
  3. По електронен път на имейла на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). При подаване на жалба или предоставяне на становища и документи по административни производства по този начин, същите трябва да са оформени като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (не сканирани!).
  4. Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление”.

Административното обслужване на граждани и администратори под формата на консултации и искания за справки следва да се извършва единствено по телефона за консултации и по електронен път.“

 

Можете да споделите: