Фалшиви бележки за глоби за неправилно паркиране в София

Столичният кмет Йорданка Фандъкова публикува днес във Facebook снимка на измисления фиш

Столичният кмет Йорданка Фандъкова публикува днес във Facebook снимка на измислен фиш за неправилно паркиране и следния текст:

„Тези бележки са фалшиви и опит за измама! Тази сутрин получих сигнали от граждани, които живеят в „Люлин“, за такива бележки, поставени върху автомобилите им. Столична община НЕ съставя фишове за неправилно паркиране по Закона за движение по пътищата. Правомощия да го правят имат само служителите на КАТ, Общинска полиция и Център за градска мобилност, като уведомленията, които се оставят на автомобила са по образец, утвърден със заповед, а не този.

‼️Ако получите такава бележка, НЕ плащайте пари по посочената банкова сметка, а подайте сигнал до полицията. За сигналите, които получихме, вече сме сигнализирали СДВР.“

Пътна полиция

Чудесно, че полицията е уведомена. Важно е обаче и тя да предприеме превантивни мерки. Ето какво пише в сайта на КАТ в рубриката

Ред и начин на плащане на глоби по Закона за движението по пътищата:

Ред и начин на плащане на глоби по Закона за движението по пътищата

Глобите по Закона за движението по пътищата се заплащат САМО по сметката, посочена в електронния фиш, наказателното постановление или фиша. Не се допуска заплащане на глоба чрез пари в брой на мястото на извършване на нарушението или проверката. Ако глобата по фиш или наказателно постановление е за извършено нарушение преди 2019 г., ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверете коя е актуалната към момента банкова сметка, по която трябва да преведете дължимата сума.

Информация за актуалните банкови сметки за плащане на глобите по Закона за движението по пътищата може намерите на адрес: http://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема: „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“, подтема „Банкови сметки за плащане на глоби за извършени нарушения“ или да ги видите тук.

Глобите може да се заплатят по един от следните начини:

–    чрез Портала за електронни административни услуги на МВР (онлайн) на адрес: https://e-uslugi.mvr.bg/;

–   чрез терминално устройство ПОС в структура на МВРСписъкът на структурите на МВР, в които има ПОС, е на адрес: https://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема: „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“, подтема „Картови плащания чрез терминални устройства ПОС на глоби по Закона за движението по пътищата в структури на МВР“;

–   в банка;

–   чрез пощенски запис;

–   чрез интернет банкиране;

–   чрез каси за парични преводи;

–   чрез КЕШ-терминали.

Проблемът е, че първият и вторият линк за актуалните банкови сметки не работят:

Общинска полиция

Съгласно чл. 183, ал. 3 от Закона за движението по пътищата фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол.

Към моторното превозно средство се закрепва УВЕДОМЛЕНИЕ, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното ѝ заплащане.

Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се счита за връчване на фиша.

Срокът за доброволно заплащане на глобата е седем дни от датата на изготвяне на уведомлението.

При неплащане на глобата в срока за доброволно плащане (седем дни), издаденият фиш  се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичен изпълнител.

В изпълнение на чл. 167, ал. 2, т. 1 от Закона за движението по пътищата служби за контрол, определени от кмета на общината, контролират в населените места спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства.

Със заповед на кмета на Столична община звено „Общинска полиция“ е определено от кмета за служба за контрол по Закона за движение по пътищата и като такава има правомощията за осъществяване на административнонаказателна и контролна дейност.

Наложените глоби по Закона за движение по пътищата се заплащат по банкова сметка на Столична община:

BG98SOMB91303113442901 – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД

БАНКОВ КОД (BIC): SOMB BGSF.

На сайта на Центъра за градска мобилност не намерих банкова сметка

 

Можете да споделите: