Неделна разходка 12: Дойде време за извънредно положение и в администрацията

КЗЛД информира гражданите за възможността да подават жалби, сигнали и да получават информация от институцията чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление”, НАП иска пенсионери в офисите, а аз продължавам да чакам електронен подпис в личната карта

Комисията за защита на личните данни КЗЛД  публикува следния текст:

Във връзка с предприетите в национален мащаб мерки за противодействие и превенция на коронавирус COVID-19, както и препоръките на Националния оперативен щаб за коронавируса, отнасящи се до цялостната дейност и нормалното функциониране на администрациите, КЗЛД препоръчва в периода на засилени противоепидемични мерки комуникацията с институцията да се осъществява доколкото е възможно неприсъствено, като се използват наличните за това средства.

Възможностите за осъществяване на неприсъствен контакт с КЗЛД са публикувани ТУК.

Допълнително средство за контакт е Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване), която дава възможности за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие в сградата на съответната администрация. Държавна агенция „Електронно управление” поддържа и администрира системата за е-връчване, която замества класическия метод за препоръчана поща. Системата е създадена и работи в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014, чл.44, чл. 43, чл. 26, ал.2 и ал.4 от ЗЕУ. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.

Системата за сигурно електронно връчване е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации (в т.ч. общини), за лица, осъществяващи публични функции, и за организации, предоставящи обществени услуги. Достъпът до нея се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (към настоящия момент с квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).“

Сещате ли те, това е онази система, за която писах миналата година Защо не се възползвах от услугата на ДАЕУ за персонална справка какви мои лични данни са налични в държавните регистри

Днес проверих –  общите условия са си онези от октомври 2017 г.

Сега за НАП: изпратих им писмо с въпрос как член на семейството на 80 години да си додаде данъчната декларация, както и какви ще са последствията, ако не подаде.

Ето какво ми отговориха:

Уважаема госпожо Дунчева,

Най -удобно и не предполагащо посещение на офиси на НАП е подаването на ГДД по смисъла на чл.50 от ЗДДФЛ с ПИК с издател НАП или подаване на декларация с КЕП /електронен подпис/.

Разбира се това предполага да имате или ПИК с издател НАП или КЕП на задължено лице. В този случай подаването на декларацията  е чрез уеб-базирано приложение в електронните услуги на НАП.

Моля разгледайте съдържанието на настоящият линк той ще Ви предостави надяваме се доста пълна информация за подаване на ГДД

https://nap.bg/page?id=327

В сила от 01.01.2020 година служебни бележки от работодателите  и платци на доходи могат да се изискват  и да бъдат издадени в 14 дневен срок от подаване на искане от ФЛ за това, но същите не се прилагат към ГДД по смисъла на чл. 50 от ЗДДФЛ.

платците на доходи следва да подадат данни в НАП за изплатения доходи по трудово и извън трудово правоотношение на ФЛ които автоматично ще се зареждат в ГДД  и ФЛ които имат ПИК или КЕП след края на февруари 2020 година ще могат да проверят дали изплатените и декларирани доходи от техните работодатели отговарят на действително  изплатените им доходи  и да подадат ГДД по смисъла на чл.50 от ЗДДФЛ.

За лицата които нямат ПИК или КЕП  и задължени да подадат ГДД  и ще подават на хартиен носител същата тъй като няма от къде да получат информация за изплатените доходи следва да поискат издаван на служебна бележка от работодателите си  и сами да изчислят облагаемата си годишна данъчна основа  като посочат доходите си във всички приложения на същата ,по които  следва да се отразят облагаеми доходи и да подадат  ГДД  по смисъла на чл.50 от ЗДДФЛ  на хартиен носител.

И в този случай служебни бележки не се прилагат към ГДД.

Предоставяме ви линк към попълване на ГДД по смисъла на чл.50 от ЗДДФЛ с баркод, която може да се подава и  калкулира, но подаването и предполага  подаване на хартия в компетентната ТД / офис на НАП по постоянен адрес на ФЛ., което я преви неудобна за лица които са задължени по закон да подават ГДД по смисъла на чл.50 от ЗДДФЛ да я подават по електронен път такива са самоосигуряващите се лица и ЕТ от този линк можете да достъпите както декларацията с БАРКОД така и бланките за декларация. https://nap.bg/page?id=384

С уважение,

име

Дирекция „Информационен център“

Национална агенция за приходите

Информационен телефон на НАП: 0700 18 700

e-mail: infocenter@nra.bg

 

Затова смятам, че в закона за извънредното положение спешно трябва да се допише един член – завинаги се забранява на администрацията физически контакт с гражданите. Забраняват се хартиените образци на документи и се отменят всички срокове, в които граждани трябва да се явят за справка, за подпис или за каквото и да е друго.

Така както се справиха горе-долу учителите ще трябва да се справят и останалите. Ако имахме електронни подписи в личните си карти щеше да е по-лесно. Затова ще трябва със забрани.

 

Можете да споделите: