Започна общественото обсъждане на насоките за прехвърляне на лични данни към институции извън Европа

Срокът за изразяване на становища е до 6 април

Европейският комитет по защита на данните (EDPB) публикува проект на  Насоки 2/2020 относно член 46, параграф 2, буква а) и член 46, параграф 3, буква б) от Регламент 2016/679 за прехвърляне на лични данни между публични органи от ЕИП и публичните органи извън ЕИП. До 6 април 2020 г. се приемат коментари по проекта на насоки, за целта се  използва предоставен форуляр.

Насоките обхващат международни трансфери на данни между публични органи, извършвани за целите на административното сътрудничество, попадащи в обхвата на GDPR. Във връзка с член 2, параграф 2 от GDPR, те не обхващат трансфери в областта на обществената сигурност, отбраната или сигурността на държавата. Те не се занимават с обработка и трансфер на данни от компетентни органи за целите на наказателното правоприлагане, тъй като това се урежда от  отделна Директива.

Насоките се фокусират само върху трансферите между публичните органи и не обхващат прехвърлянето на лични данни от публичен орган към частен или от частен към публичен орган.

Съгласно член 44 от GDPR всяко прехвърляне на лични данни на трети страни или международни организации трябва, в допълнение към глава V от GDPR, да отговаря и на условията на другите разпоредби на GDPR. Всеки трансфер трябва да съответства на принципите за защита на данните в Член 5 на GDPR, да бъде законосъобразен в съответствие с член 6 на GDPR и да отговаря на член 9 от GDPR в случайна специални категории данни.

Според Насоките трябва да се приложи тест в две стъпки.

GDPR уточнява в своя член 46, че „1.При липса на решение съгласно член 45, параграф 3, администраторът или обработващият лични данни може да предава лични данни на трета държава или международна организация само ако е предвидил подходящи гаранции и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита“.

Те може да са инструмент със задължителен характер и с изпълнителна сила между публичните органи или структури или разпоредби, които да се включват в административните договорености между публичните органи или структури, съдържащи действителни и приложими права на субектите на данни.

Член 49 от GDPR описва и специфични ситуации, в които може да се извърши международен трансфер на данни, когато няма решение за адекватност от Европейската комисия – при случаен трансфер, необходим поради важни причини от обществен интерес.

Можете да споделите: