Решения на КЗЛД по три жалби, свързани с видеонаблюдение

Кога Комисията за защита на личните данни глобява за нарушаване на GDPR заради незаконно заснемане?

В първия брой на бюлетина си за тази година Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) публикува решения по жалби срещу видеонаблюдение.

Първото решение е по жалба, подадена от В.Р., с предмет незаконосъобразно обработване на лични данни посредством видеонаблюдение осъществявано на адрес ***** от съседа ѝ П.Х., чрез камера поставена над входната врата на жилищната сграда. Жалбоподателката твърди, че установила наличието на камера за видеонаблюдение на 06.07.2019 г. и допълва, че същата е монтирана в нарушение на правата ѝ по Закона за защита на личните данни, доколкото се касае за осъществявано видеонаблюдение без нейно съгласие.

Видеокамерите са стационарни и осъществяват 24-часово видеозаснемане при движение в техния обхват, като видеокадрите и записите позволяват идентифицирането на физическите лица.

Според КЗЛД в конкретния случай обработването на лични данни посредством видеонаблюдение е законосъобразно и допустимо – необходимо за целите на легитимния интерес на администратора и на трета страна – живущите с сградата (чл. 6, § 1, буква „е“ от Регламента) за защита на собствеността и имуществото им и доколкото същото се осъществява в рамките на общи части на етажната собственост и прилежаща към същата двор. Интерес, който е преимуществен пред този на жалбоподателката с оглед режима на етажна собственост и взето от Общото събрание на ЕС решение с необходимия кворум и мнозинство – 82,79 % за разпореждане с общите части в сградата и извън нея прилежащи площи – дворно място.

Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 3 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни,

РЕШИ:

Оставя без уважение жалба ППН-01-634/10.07.2019 г., като неоснователна

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.

 

Второто решение КЗЛД взима, след като проверява как се изпълнява съдебно решение от администратор на лични данни. На основание чл. 58, параграф 2, буква „г” от Регламент 2016/679 разпоредила на администратора „Т.” ЕООД в 14-дневен срок от влизане в сила на решението да преустанови видеозаснемането на обществени територии и имота на Х.Б. За изпълнението на това разпореждане „Т.” ЕООД следва да уведоми Комисията като представи съответните доказателства. Решението на КЗЛД е надлежно връчено на страните в административното производство, не е обжалвано пред административния съд и е влязло в сила на 12.06.2019 г. Срокът за изпълнение на разпореждането на КЗЛД е до 26.06.2019 г. След констатиране, че в КЗЛД не е постъпило доказателство за изпълнение на разпореждането, с писмо изх. № ППН-01-769(2018)#16 от 17.07.2019 г. на „Т.“ ЕООД е предоставен 7-дневен срок да представи доказателства за изпълнение на разпореждането, като е указана и отговорността при неизпълнение на разпореждане по чл. 58, параграф 2 от Регламент 2016/679. Писмото е получено от дружеството на 19.07.2019 г. В предоставения срок не постъпва отговор. Междувременно, на 05.08.2019 г. в КЗЛД постъпва молба от Х.Б., в която се посочва, че видеонаблюдението не е прекратено. Моли за предприемане на последващи действия.

Въз основа на направените констатации в хода на проверката, проверяващият екип счита, че „Т.” ЕООД, ЕИК ***** в качеството му на администратор на лични данни не е изпълнил Разпореждането на КЗЛД по Решение № ППН-01-769/2018 г. от 21.05.2019 г.“

При така установеното Комисията намира, че въпреки коригирането на системата за видеонаблюдение да не заснема имота на жалбоподателя, част от камерите продължават да заснемат обществени територии. Тъй като с Решение № ППН-01-769/2018 от 21.05.2019 г. е разпоредено да се преустанови видеозаснемането и на обществени територии, разпореждането на КЗЛД по чл. 58, параграф 2, буква „г“ от Регламент 2016/679 не е изпълнено. Предвид изложеното, администраторът следва да отговаря по чл. 83, параграф 6 от Регламент 2016/679.

Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 3 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни

РЕШИ:

На основание чл. 58, параграф 2, буква „и“ във връзка с чл. 83, параграф 6 от Регламент 2016/679 налага на администратора на лични данни „Т.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: *****, административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5 000 (пет хиляди) лв. за неспазване на разпореждане по чл. 58, параграф 2, буква „г“ от Регламент 2016/679, дадено от КЗЛД с Решение № ППН-01-769/2018 от 21.05.2019 г.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Административен съд Пловдив.

Третото решение на КЗЛД е по повод жалба, подадена от И.К. с предмет незаконосъобразно видеонаблюдение от К.Й. посредством камери, поставени на улични стълбове на пресечката на ул. „А.С.“ и ул. „Х.Б.“ в с. К.

В хода на производството и с писмо ППН-01-921#13/16.09.2019 г. ответната страна К.Й. информира, че на 13.09.2019 г. е извършен демонтаж на процесните 10 броя камери за видеонаблюдение, като доказателство за което представя копие на протокол № 154/13.09.2019 г. издаден от „У.С.С.“ ООД.

Установено е, че към дата на проверката в обхвата на видеокамерите не попада имота на жалбоподателя И.К. Не е установено наличие на поставени информационни табели, предупреждаващи за извършваното видеонаблюдение.

Доказателствата по преписката свидетелстват, че на 13.09.2019 г. е извършен демонтаж на процесните 10 броя камери за видеонаблюдение.

В конкретния случай обработването на лични данни посредством видеонаблюдение е законосъобразно и допустимо доколкото е необходимо за целите на легитимния интерес на администратора (чл. 6, § 1, буква „е“ от Регламента) за защита на собствеността и имуществото му и доколкото същото се осъществява в рамките на имота на администратора. Цитираните разпоредби са относими към видеонаблюдението, осъществявано от шест от камерите, разположени в имота на ответника.

Горните изводи са неотносими към видеонаблюдението, осъществявано от останалите 10 камери, в обхвата на които попадат обществени места – улици и прилежащи към тях тротоари, както и чужди имоти и жилищни сгради. Обработването на лични данни посредством видеонаблюдение на тези обекти е в противоречие с принципите, свързани с обработване на лични данни – същото се осъществява незаконосъобразно (чл. 5, § 1, б. „а“ от ОРЗД) без наличие на правно основание по чл. 6, § 1 от Регламента. Данните не са сведени до минимум във връзка с целите, за които се обработват предвид обстоятелството, че видеонаблюдението не е ограничено до необходимото във връзка с целите за защита на имота и собствеността на ответника. Целта на осъществявано видеонаблюдение, обхвата и техническите характеристики на тези камери налагат извода за видеонаблюдение, извършвано в нарушение на принцип на „свеждане на данните до минимум“, с оглед обстоятелството, че се заснемат обществени места – улици и прилежащи към тях тротоари, както и чужди имоти и жилищни сгради.

Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 3 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни,

РЕШИ:

  1. Обявява жалба ППН-01-921/15.11.2018 г. за основателна по отношение на десет камерите за видеонаблюдение, в обхвата на които попадат обществени територии – улици и прилежащи към тях тротоари, както и чужди имоти и жилищни сгради, а именно: 4 /четири/ бр. видеокамери разположени на два последователни улични стълба на ул. „Х.Б.”, с. К.; 3 /три/ бр. видеокамери са разположени на уличен стълб на пресечката на ул. „А.С.” и ул. „Х.Б.”, с. К.;

2 /два/ бр. видеокамери разположени на уличен стълб на пресечката на ул. „Ц.С.” и ул. „Х.Б.”, с. К. и 1 /един/ бр. видеокамера разположена на уличен стълб на ул. „А.С.”, с. К.

  1. На основания чл. 58, § 2, буква „б“ от Регламент ЕС 2016/679 отправя до К.Й., в качеството му на администратор на лични данни, официално предупреждение предвид обстоятелството, че обработването на лични данни чрез осъществявано от него видеонаблюдение на обществени територии – улици и прилежащи към тях тротоари, както и чужди имоти и жилищни сгради посредством описаните в т. 1 камери е в нарушение на чл. 5, § 1, буква „а“ и „в“ от Регламента.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.

Можете да споделите: