Какви са резултатите от масовата приватизация към октомври на 1999 година?

Отчетите на Центъра за масова приватизация за заявените бонове

За улеснение на проверяващите приватизацията публикувам отчетите на Центъра за масова приватизация към 29 октомври 1999 година.

Интересна е справката за платените с бонове преференциални акции и задължения на РМД:

Следващата справка е за Петия цетрализиран търг:

Следват две справки, на които съм изгубила първата страница, но представляват интерес защото съдържат информацията за тръжните сесии до момента, както и планираните:

Ето и списъците с пакети от акции от дружества, продадени чрез ценрализирани публични търгове:

В раздел 2 са предприятията, чиито пакети от акции са в процес на продажба на централизирани публични търгове:

В раздел 3 са пакетите от акции на дружества, чиято продажба предстои на централизирани публични търгове:

 

Можете да споделите: