Неделна разходка 50: Удължете срока за обществената консултация по промените в Административнопроцесуалния кодекс

Всяка неделя разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Утре изтича крайният срок на важно обществено обсъждане, свързано с електронното управление, за което няма нито едно предложение.

На 16 декември приключва общественото обсъждане на Предложения за намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване при регулаторните режими в обхвата на Закона за електронните съобщения. В портала за обществени консултации няма нито един коментар по предложенията, затова проверих каква може да е причината за това. В публикацията се казва, че „До момента са проведени две обществени консултации чрез Портала за обществени консултации:“

– в периода 04 декември 2018 г. – 03 януари 2019 г. е открита първата предварителна обществена консултация по промените в Административнопроцесуалния кодекс.

Линк към първата обществена консултация: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bgBG&Id=3935;

– в периода 30 май 2019 г. – 14 юни 2019 г. е открит втори кръг от обществени консултации по предложенията за изменения и допълнения на нормативни актове в обхвата на ЗИД на АПК в тематична област „Електронно управление“.

Линк към втората обществена консултация: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bgBG&Id=4404.

Вторият линк не се отваря и може би това е причината да няма становища по предложенията. Затова е е важно бенефициентът на проекта, който е Администрацията на Министерски съвет, да удължи общественото обсъждане. Проектът е BG05SFOP001-1.001-0002 „Трансформация на модела на административно обслужване“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Една от предишните дейности по този проект е пълна физическа инвентаризация на съществуващите административни услуги и на информационни масиви и регистри, които съдържат информация или данни, необходими за предоставяне на административни услуги, както и анализ на състоянието на регистрите в държавната администрация, изработване на концепция и пътна карта за реформиране на модела на организация на регистрите.

Консултацията е насочена към:

– крайните потребители на административни услуги и лицата в обхвата на регулациите по закона;

– към институциите, които реализират и участват в реализацията на регулаторната политика и осъществяват административно обслужване в рамките на обхвата на ЗЕС;

– към институциите, които издават документи или поддържат регистри с данни, информация и документи, необходими на граждани и бизнес за представянето им в различните процедури в обхвата на ЗЕС.

Цел на консултацията: Да запознаят заинтересуваните страни с проблемите и предложенията за разрешаването им, като им бъде предоставена възможност да изразят мнението и становището си по предвижданите промени и очакваните въздействия в областта на транспорта, както и да съгласуват проекта на предложените изменения и допълнения с тях.

Съпътстващи цели на консултацията са:

  • получаване на мнения от страна на заинтересованите страни за обхвата и същността на необходимите промени;
  • получаване на предложения за по-ефективно постигане на целите на промените;
  • идентифициране на допълнителни възможности за подобряване на административното обслужване на гражданите и юридическите лица;
  • ефективно планиране на процеса на въвеждане на промените;
  • гарантиране на баланс на противоположните интереси на заинтересованите страни в областта на прилагане на ЗЕС;
  • събиране на информация, която не е налична в публичния сектор;
  • изграждане на консенсус по противоречиви въпроси (чрез създаване на форуми за обсъждане на различни гледни точки във връзка с предложените изменения и допълнение на ЗЕС).
  • получаване на конкретна информация по конкретно зададени въпроси;
  • осигуряване на по-добро разбиране от заинтересованите страни на проблемите, вариантите, рисковете, както и ползите и разходите, свързани с приемането и прилагането на предложените промени.

ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ:

1) Установяването на обстоятелства или данни от административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, които са налични в публичен регистър, да става без да е необходимо гражданите и бизнеса да представят доказателства ще улесни ли работата на заинтересованите страни? Необходими ли са допълнителни ресурси за заинтересованите страни при въвеждането на служебното начало?

2) Изискването да не се представя документ за платена такса пред Комисията за регулиране на съобщенията, когато плащането е направено по електронен път, ще облекчи ли процедурите, ще улесни ли работата на заинтересованите страни?

3) Въвеждането на изискване регистърът на радиосъоръженията и крайните електронни съобщителни устройства по чл. 274, ал. 3 да се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /спазване на разпоредбите за публичен, електронен и безплатен достъп до данните в регистъра/ ще улесни ли работата на заинтересованите страни?

4) Приемате ли направеното предложение срокът за произнасяне на административния орган (ДАНС) за вписване в Регистъра на радиосъоръжения и/или крайни електронни съобщителни устройства по чл. 274, ал. 3 да бъде намален на 14 дни? Какви затруднения би създало това за администрацията? Има ли достатъчен ресурс за спазване на предвидените срокове?

5) Увеличаването на сроковете за отстраняване на нередовности в заявленията за административни услуги/участие в конкурси и/или за предоставяне на допълнителна информация ще улесни ли заинтересованите страни?

6) Какви според Вас са възможните проблеми при прилагане на предложените промени?

7) Има ли според Вас несъответствия на проекта с други нормативни актове в областта на оценяваната политика?

8) Ако имате, направете предложения за отстраняване на непълноти, неточности и проблеми чрез конкретни промени или допълнения в проекта?

9) Посочените предложения ще доведат ли до благоприятни последици за гражданите и бизнеса? Какви?

10) Направете всякакви други коментари, предложения и забележки, които като заинтересовани страни считате за необходимо да бъдат направени.

Можете да споделите: