Променят наредбата, по която органите на съдебната власт получават достъп до Регистъра на населението

Общественото обсъждане е до 18 ноември

В портала за обществени консултации са публикувани проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“ и мотивите към проекта.

С предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“ се цели привеждане на наредбата в съответствие с актуалната нормативна уредба и промяна в обхвата на личните данни, предоставяни на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“ предвид настъпили изменения в Гражданския процесуален кодекс.

Става дума за разпоредбата на чл. 115, ал. 2 от ГПК, съгласно която исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и  Националното бюро на българските автомобилни застрахователи се предявяват пред съда, в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира настоящият или постоянният адрес на ищеца, неговото седалище, или по местонастъпване на застрахователното събитие, което налага по всяко производство от посочения вид задължително да бъде извършвана справка за настоящия и постоянния адрес на ищеца към момента на твърдяното настъпване на застрахователното събитие.

С промените в Наредбата ще се уеднакви практиката при необходимост от прекратяване достъпа на оправомощените лица от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“ и ще се разшири обхвата на предоставяне на информация на органите на съдебната власт за предходни адресни регистрации на физическите лица, пише в портала за обществени консултации.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“ (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм., бр. 34 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2013 г., изм. бр. 17 от 2015 г.)

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“ (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм., бр. 34 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2013 г., изм. бр. 17 от 2015 г.)

Можете да споделите: