Facebook реагира остро на решението на Европейския съд по дело C‑18/18

Застрашена ли е свободата на словото в интернет след 3 октомври?

На 14 октомври Моника Бикерт, вицепрезидент на Facebook написа, че решението на Европейския съд от 3 октомври повдига критични въпроси за свободата на изразяване в два ключови аспекта.

Първо, подкопава се принципът, че една държава няма право да налага законите си на друга държава. Това е особено важно при законите, регулиращи речта, тъй като това, което е законосъобразно, варира значително в различните части на света и дори в рамките на ЕС. Решението отваря вратата и за други страни по света, включително недемократичните страни със строги ограничения на словото, да изискват същото.

Второ, решението може да доведе до използване на автоматизирани технологии за контрол и премахване на идентична незаконна реч. Това е особено притеснително за ситуации като тази, при която речта има политически характер.

Моника Бикерт казва, че автоматизираните инструменти все още не са достатъчно умни, за да интерпретират контекста и намерениято, свързани с определено съдържание. Те не могат идентифицират идентично съдържание и това може да доведе до премахване на напълно законна реч.

Тя се обръща към съдилащата да ограничат техните разпореждания или блокиране на достъпа до информация до техните собствени географски граници.

В заключението на генералния адвокат Maciej Szpunar се казва: Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия), и конкретно член 15, параграф 1 от нея, трябва да се тълкува в смисъл, че допуска съдилищата на държава членка да могат:

–        да разпореждат на доставчик на хостинг услуги да премахва съхраняваната от него информация, чието съдържание е дословно идентично на съдържанието на информация, обявена преди това за незаконна, или да блокира достъпа до тази информация, независимо по чия молба се съхранява тя,

–        да разпореждат на доставчик на хостинг услуги да премахва съхраняваната от него информация, чието съдържание е смислово равностойно на съдържанието на информация, обявена преди това за незаконна, или да блокира достъпа до тази информация, при условие че действията по контрол и търсене на информацията, за която е издадено това разпореждане, са така ограничени, че да се отнасят само до информация, която предава съобщение с по същество непроменено съдържание в сравнение с онова, по повод на което е направена констатацията за незаконност, и която включва указаните в разпореждането данни, и при условие че разликите във формулировката на това смислово равностойно съдържание в сравнение с формулировката на информацията, обявена преди това за незаконна, не биха могли да принудят доставчика на хостинг услугите да преценява самостоятелно това съдържание, и

–        да разпореждат на доставчик на хостинг услуги да премахва посочената в разпореждането информация или да блокира достъпа до нея в целия свят в рамките на релевантното международно право.

Можете да споделите: