Позиция на EDPS по четири дела за неприкосновеността на личните данни при електронни комуникации

Четири дела, свързани с достъпа до електронни комуникации на службите за сигурност и правосъдие бяха обединени в позицията на Европейския надзорен орган по защита на данните

В Европейския съд има четири дела, свързани с Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации 2002/58.  Преди дни на сайта на Европейския надзорен орган по защита на данните EDPS беше публикувано становището на правната дирекция по делата C-623/17 (Privacy International), C-511/18, C- 512/18 (La Quadrature du Net) и C-520/18.

В становището на EDPS се казва, че запазването и достъпът до запазените данни  не трябва да се разглежда поотделно, понеже причината за съществуването на задължение за запазване на данни е да се позволи на правоприлагащите органи да имат достъп до запазените данни, така че проблемът със запазването и този с достъпа не могат да бъдат напълно отделени.

Отбелязва се  необходимостта от ограничаване на категориите данни, които трябва да бъдат запазени и необходимостта от повишаване на защитните мерки по отношение на достъпа до данните от компетентните органи.

Всяко законодателство следва да определя изчерпателен списък на ясно определени категории електронни комуникационни данни.

Категориите данни, които трябва да се запазят, трябва да бъдат ясно свързани с една или няколко от специфичните цели, изброени в член 15, параграф 1 от Директивата за електронната поверителност и следва да не надхвърлят необходимото за постигане на всяка от тези цели.

За всяка от различните категории данни трябва да бъдат определени ограничени срокове на запазване. Достъпът до запазените данни трябва да се ограничава само до това, което е строго необходимо и в националното законодателство да са  определени материалните и процедурните условия, уреждащи достъпа от страна на компетентните национални органи.

EDPS настоява и за осигуряване на последващ контрол, съчетан със санкции за неспазване на материалните и процедурните изисквания, както и периодичен преглед на годността и ефективността на запазването на данните и система за достъп, базирана на обективна и достоверна информация. Нужна е и висока степен на прозрачност, включително относно практическото изпълнение и резултатите от съществено значение за законността на всяка схема за съхраняване на данни в демократичното общество, се казва в становището.

Можете да споделите: