Общественото обсъждане на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни е до 17 юли

Само две седмици остават, за да изпратите становище по проекта на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация. Последните няколко дни, обаче, сайтът на комисията периодично не работи, затова предлагам срокът на обсъждането да бъде удължен с две седмици.

На сайта на Комисията за защита на личните данни бе публикуван проектът на правилник, заедно с „Мотиви към проекта на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация“.

В Мотивите се казва следното:

Регламент (ЕС) 2016/679 значително разширява и засилва задачите и правомощията на надзорните органи по защита на данните. В резултат на това КЗЛД разполага вече с правомощия за разследване, корективни правомощия и правомощия по даване на разрешения и становища, както по линия на Общия регламент относно защитата на данните, така и по линия на Директивата за защита на личните данни в полицейската и наказателната дейност. В допълнение, за комисията възникват както задължения за сътрудничество с другите надзорни органи в ЕС, в рамките на които тя ще участва в различни форми на взаимопомощ и в съвместни операции, така и задължения за участие в т.нар. механизъм за съгласуваност. Във връзка с тези нови задачи и правомощия, с проекта на правилник се предвижда пред комисията да се развиват следните производства:

 1. разглеждане на жалби по чл. 38 от ЗЗЛД, включително по механизма за сътрудничество с други надзорни органи, както и сигнали за нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и на ЗЗЛД;
 2. прилагане на мерки по член 58, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 и по чл. 80, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗЗЛД и Глава девета от ЗЗЛД;
 3. изразяване на становища по въпроси от областта на защитата на личните данни;
 4. приемане на стандартни договорни клаузи по Регламент (ЕС) 2016/679;
 5. разглеждане на производства по Глава V от Регламент (ЕС) 2016/679;
 6. провеждане на предварителни консултации;
 7. разглеждане на уведомления за нарушения на сигурността на личните данни;
 8. одобряване, изменение или допълнение на кодекси за поведение;
 9. акредитация и отнемане на акредитация на органи за наблюдение на одобрени кодекси за поведение при условията и реда на чл. 14а, ал. 3 от ЗЗЛД;
 10. акредитация и отнемане на акредитация на сертифициращи органи при условията и реда на чл. 14, ал. 5 от ЗЗЛД;
 11. сертифициране при условията и реда на чл. 14, ал. 6 от ЗЗЛД.

Предвижда се Комисията да може да осъществява и други производства, когато това е предвидено в закон.

Това е линкът към проекта:

https://www.cpdp.bg/index.php?p=element&aid=1202

Дата на публикуване: 17.06.2019 г.

Дата на приключване на общественото обсъждане: 17.07.2019 г.

Тъй като сайтът често не работи, ето самите текстове:

Проект на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация

Мотиви към проекта на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

Можете да споделите: