Общо събрание на акционерите на „Рилски лен“ АД на 3 април

Съветът на директорите на „Рилски лен“ АД свиква на 3 април извънредно общо събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите ще гласува вземане на решение за преобразуване на емитираните от дружеството акции от безналични в налични акции, отписване от регистъра на Централен депозитар АД  и в тази връзка промяна на устава на дружеството.

Резервната дата за извънредното общо събрание е 17 април.

Можете да споделите: