КЗЛД: Имената на министерските съветници са обществена информация

Комисията за защита на личните данни отговори на въпрос на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), дали може да предостави по Закона за достъп до обществена информация трите имена на всички съветници на министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията за периода 01.01.2008 – 03.09.2018 г.

По неизвестно каква причина главният секретар на министерството се е усъмнил във възможността да предостави информация кои са били министерските съветници през последните 10 години. Затова той се е обърнал със запитване към Комисията за защита на личните данни с въпроса дали предоставянето на  „списък с трите имена на всички съветници на министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията за периода 01.01.2008 – 03.09.2018 г.“ и информация за периода, в който описаните лица са били съветници в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ е в съответствие с Общия регламент за защита на данните.

Комисията е единодушна в отговора си:

„…В пар. 2, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) е отразено, че членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1, съветниците и експертите към политическите кабинети и съответно са приравнени към лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на този закон. Следователно съветниците на министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията се ползват със занижена закрила от закона.

В своята дълготрайна практика КЗЛД разглежда данните на лица, заемащи висши публични длъжности, по смисъла на ЗПКОНПИ, като данни на публичните фигури, чиято защитата е „много по-занижена“ в сравнение със защитата при останалите лица. Същото е намерило отражение и в разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на закона за защита на личните данни, където е казано, че при обработване на лични данни администраторът взема предвид дали субектът на данни е лице, което заема длъжност по чл. 6 от ЗПКОНПИ.

Член 4, пар. 1 от Регламента определя понятието лични данни като „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

От казаното до тук, следва да се направи изводът, че списък с трите имена на всички съветници на министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията за периода 01.01.2008 – 03.09.2018 г. и информация за периода, в който описаните лица са били съветници в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията следва да се разглежда като обществена информация и да бъде предоставена по реда за достъп до обществена информация на Закона за достъп до обществена информация.

Във връзка с горното и на основание чл. 58, ал. 3 от Общия регламент за защита на данните, Комисията за защита на лични данни изрази следното

СТАНОВИЩЕ:

Списък с трите имена на всички съветници на министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията за периода 01.01.2008 – 03.09.2018 г. и информация за периода, в който описаните лица са били съветници в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията следва да се разглежда като обществена информация, която не представлява лични данни, защитени по реда на Общия регламент относно защитата на данните.“

Можете да споделите: