Проф. Целков от КЗЛД с презентация на конференция в Москва

Представителят на българския надзорен орган,  проф. Веселин Целков – член на КЗЛД, е изнесъл презентация на тема „Методология за оценка на съответствието с изискванията на Общия регламент” по време на Международна конференция по защита на личните данни, провела се на 7 и 8 ноември 2018 г. в Москва.

КЗЛД днес съобщи следното: „Събитието бе организирано на най-високо ниво от Федералната служба за надзор в сферата на свръзките, информационните технологии и масовите комуникации на Руската Федерация. Участие в проведения форум взеха представители на надзорните органи на Република България, Италия, Унгария, Азърбейджанска Република, Босна и Херцеговина, Република Сърбия, Китайска Народна Република, Йордания, Южно-Африканска Република, Мароко, и мн. др.

В първия ден на конференцията се проведе закрита среща с чуждестранните представители, на която се разискваха въпроси, свързани с промените в защитата на правата на субектите на лични данни във връзка с прилагането на Общия регламент относно защитата на данните и Модернизираната конвенция на Съвета на Европа № 108. Представени бяха промените в националните законодателства в съответствие с изискванията на Регламента и на Конвенцията. Представителят на КЗЛД, проф. Веселин Целков, отбеляза промените, както и приоритетите, във връзка с Регламента, на територията на Република България.

Вторият ден от Конференцията се проведе в МИА „Росия Сегодня”. Въпросите, които бяха разгледани и обсъдени, бяха свързани с глобалните рискове на системите за защита на личните данни в условията на цифровата икономика. Направен бе паралел между руски и международни подходи в защитата на правата на лицата в условията на цифровизацията – съответствия и различия в правоприлагането. Дискутирани бяха основните направления на промяна на правовото регулиране на защита на личността, обществата и държавите в условията на развитието на цифровата икономика. Разгледани бяха задачите и основните направления при развитие на информационната безопасност в рамките на реализиране на програмата „Цифровата икономика на Руската Федерация”. Обърнато бе внимание и на актуалните проблеми при осигуряване защита на правата на лицата в условията на цифровата икономика.“

Можете да споделите: