ЕНОЗД призова за съгласуване на правилата за защита на потребителите и защитата на данните в ЕС

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) призова за съгласуваност между правилата за защита на потребителите и защитата на данните в ЕС в становище относно законодателния пакет „Нова сделка за потребителите“.

Пакетът се състои от предложение за ново законодателство за защита на потребителите и колективните искове срещу нелоялни практики. В становището на ЕНОЗД се посочва, че не е приемливо предложението при доставка на цифрово съдържание или услуги потребителите да могат да „плащат“ с личните си данни. Надзорният орган вместо това предлага концепцията за договор, по силата на който търговец доставя или се ангажира да предоставя на потребителя специфично цифрово съдържание или цифрова услуга „независимо от това дали е необходимо плащане на потребителя“.

Въвеждането на „договори за доставка на цифрово съдържание или цифрова услуга, за които потребителите предоставят личните си данни, вместо да плащат пари“ би могло да създаде заблуда, че обработката на данни, въз основа на съгласие в контекста на договор, е законосъобразно във всички случаи, дори когато не са изпълнени условията за валидно съгласие, установени в GDPR, се казва в становището.

Освен това ЕНОЗД препоръчва предложението за колективна правна защита да бъде коригирано, за да допълни разпоредбите в GDPR за представителството на субектите на данни при упражняване на техните права.

На 11 април Европейската комисия обяви „Нова сделка за потребителите“, заедно с две законодателни предложения: предложение за директива за изменение на Директива 93/13 / ЕИО на Съвета, Директива 98/6 / ЕО , Директива 2005/29 / ЕО и Директива 2011/83 / ЕС относно по-доброто прилагане и модернизирането на правилата на ЕС за защита на потребителите и предложение за директива относно представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22 / ЕО. Целта на пакета е да се модернизират съществуващите правила и да се запълнят празнините в достиженията на правото на ЕС в областта на защитата на потребителите и да се осигурят по-добри възможности за защита на потребителите, да се подкрепи ефективното прилагане и засилено сътрудничество между публичните органи на справедлив и сигурен единен пазар.

Можете да споделите: