17 корекции в текста на GDPR

Само 4 страници със 17 поправки в текста на Регламент (ЕС) 2016/679 , известен като GDPR, публикува на сайта си Комисията за защита на личните данни.

Regulation_679_BG_corrections

В Официалният вестник на ЕС от 23 май 2018 г. са публикувани още 23 текста с корекции на езиците на ЕС, някои от които са повече от 10 страници.

Ето някои от корекциите:

На страница 14, в съображение 71, петото и шестото изречение да се четат:

„(71) … Такава мярка не следва да се отнася до дете.

С цел да се осигури добросъвестно и прозрачно обработване по отношение на субекта на данните, като се отчитат конкретните обстоятелства и контекстът, при които се обработват личните данни, администраторът следва да използва подходящи математически или статистически процедури за профилирането, да прилага съответните технически и организационни мерки, по-специално за да гарантира, че факторите, които водят до неточности в личните данни, се коригират, а рискът от грешки се свежда до минимум, да защити личните данни по начин, който отчита потенциалните заплахи за интересите и правата на субекта на данните, и да предотврати, inter alia, ефект на дискриминация за физическите лица въз основа на тяхната раса или етнически произход, политически възгледи, вероизповедание или убеждения, членство в синдикални организации, генетичен или здравен статус или сексуална ориентация или обработване, от което произтичат мерки с такъв ефект.“

На страница 41, в член 14 заглавието:

вместо:

„Информация, предоставяна, когато личните данни идват от субекта на данните“

да се чете:

„Информация, предоставяна, когато личните данни не са получени от субекта на данните“.

 

Можете да споделите: