Съгласието в декларацията за имущество и интереси по антикорупционния закон противоречи на GDPR

„Посоченото в края на декларацията съгласие за обработване и разкриване на лични данни пред трети лица, е в противоречие с нормите на ОРЗД, поради факта, че няма доброволен характер, тъй като се поставя като условие за валидиране на декларацията. В тази връзка непредоставянето на визираното съгласие, води до невъзможност за изпълнение на законовото задължение за подаване на декларация, чието неизпълнение би довело до реализиране на административнонаказателна отговорност по реда на ЗПКОНПИ.“

Това становище публикува Комисията за защита на личните данни в бюлетина си по повод прилагането на разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Комисията е анализирала декларацията за имущество по искане на НАП и самата  Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

КЗЛД е установила, че в края на документа се съдържа следният текст:

„СЪГЛАСИЕ

по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

/Писменото съгласие се дава едновременно с декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 от закона и е неразделна част от нея/

Подписаният …………………………..

/име. презиме, фамилия/

Давам съгласието си, когато това се изисква по силата на закон, данните от декларацията по ЗПКОНПИ да бъдат предоставени на и от други държавни и общински органи, органите на съдебната власт и други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване, когато това е необходимо за целите на проверките по чл. 43 и сл. от закона.

Давам съгласието си за обработването и разкриването пред трети лица на лични данни по чл. 5 от Закона за защита на личните данни, които съм обявил в декларацията, доколкото това е свързано с изясняване на основанието и произхода на декларираното придобито имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи.

Дата: Декларатор:……………

 „Това съгласие се дава едновременно с декларацията и е неразделна част от нея, като предоставянето му е условие за нейното валидиране. Визираното съгласие на практика представлява законово задължение за предоставяне на съответната информация, което само по себе си е самостоятелно правно основание и същото не следва да се прилага едновременно със съгласието. В тази връзка недвусмислено може да се направи извод, че използваната форма на съгласие в декларацията е в разрез с нормите на ОРЗД“, смята КЗЛД.

В бюлетина е публикувано и становище на комисията за приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) при изпълнение на разпоредбите на Закона за съдебната власт в частта за публикуване на декларациите за имущество и интереси на магистратите.

Становища на КЗЛД

Можете да споделите: