Неделна разходка 16

Всяка неделя обещах да разказвам за неудачни идеи за прилагане на GDPR – някои направо смешни. Мислех си че в становищата по законопроекта за изменение на Закона за защита на лични данни няма да намеря храна за рубриката, но уви. До днес по законопроекта са внесли своите предложения  Камарата на автомобилните превозвачи в България, ЕВН България ЕАД и Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници. БАЛИП заявява в придружителното писмо, че е получила от своите членове редица предложения във връзка с членове от проектозакона и ако предложенията й бъдат отчетени, в още по-голяма степен ще се защитят личните данни без предприятията и бизнесът да понесат прекомерни тежести. Следват съвсем очаквани бележки, коментари и предложения.

Когато видиш становище от браншова организация по даден законопроект, си мислиш, че този документ съдържа мнението на представители на този бранш, но и отчита съществуващите обществени отношения. Оказа се, че това не винаги е така. Становището на Камарата на автомобилните превозвачи в България по законопроекта за изменение на Закона за защита на лични данни започва с ултиматум: представяме нашето становище…в какъв вид да бъде одобрен (законът) . Незнайният юрист, изготвил документа, първо трябва научи правописа, преди да пише становища. Колкото и значими предложения да се формулират, мотивите за тях трябва да са логични и за останалите засегнати. Насладете се на логиката в този текст:

„Смятаме, че наличието на търговска или производствена тайна би следвало да бъде основание за отказ за съдействие от страна на администратора и/или обработващия при осъществяване на задачите и правомощията на комисията, тъй като не смятаме, че в търговската или производствена тайна на едно предприятие ще се съдържат лични данни, които да се нуждаят от защита и поради тази причина няма нужда да бъде проверяване от Комисията. Освен това така разписано означава, че комисията ще проверява различни предприятия, които може да са конкурентни помежду си и не е редно и дори е застрашаващо сигурността на пазара един орган да има достъп до търговските или производствените тайни на няколко предприятия, които са конкуренти. Не на последно място считаме, че в Република България органът, който следи за състоянието на пазара и развитието на конкуренцията при проверка в някое предприятие, ако установи, че с търговската или производствената му тайна се нарушават или застрашават правата и свободите на субектите на данни относно техните лични данни би могъл да сезира комисията и едва след такова сезиране, тя да може да извършва проверки, при които наличието на търговска или производствена тайна няма да е основание за отказ за съдействие.“        

В цитата е запазен оригиналният правопис. Предложението изключва възможността конкурентни предприятия да се проверяват от държавни институции – НАП, НОИ и Агенцията по храните могат да застрашат производствената тайна!

Ще видим кои предложения ще одобри парламентът.

Можете да споделите: