Комисар Вера Йоурова: Личните данни ще могат да пътуват безопасно между ЕС и Япония

След приключването през юли 2018 г. на дискусиите между ЕС и Япония относно защитата на личните данни ЕК започна днес процедурата по приемане на своето решение относно адекватното ниво на защита. Това съобщи пресслужбата на ЕК.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Създаваме най-голямата в света зона за безопасно движение на данни. Личните данни ще могат да пътуват безопасно между ЕС и Япония, което ще бъде от полза както за гражданите, така и за икономиките ни. Нашето партньорство ще повлияе на световните стандарти за защита на данните и ще послужи за пример за бъдещи партньорства в тази ключова област.“

Япония ще прилага допълнителни гаранции по отношение на предаваните й лични данни от ЕС, както и ангажименти относно достъпа на японските публични органи до личните данни за целите на правоприлагането и националната сигурност, с които се гарантира, че нивото на защита на данните в Япония е адекватно на осигуряваното от ЕС. В Япония се извършва подобен процес за признаване на рамката на ЕС в областта на защитата на данните.

Понастоящем всяка от страните извършва вътрешните си процедури за окончателното приемане на съответното си решение за адекватно ниво на защита. За ЕС това е свързано с получаването на становище от Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД) и даването на зелена светлина от комитет, съставен от представители на държавите – членки на ЕС. След като тази процедура приключи, Комисията ще приеме решение относно адекватното ниво на защита, осигурявано от Япония.

За да се гарантира ниво на защита, което по същество да е еквивалентно на европейските стандарти, Япония е поела ангажимента да прилага следните допълнителни гаранции за защита на предаваните на Япония лични данни, преди Комисията да приеме официално своето решение относно адекватното ниво на защита:

  • Набор от правила, които да осигурят на физическите лица в ЕС, чиито лични данни се предават на Япония, допълнителни гаранции, с които ще се преодолеят някои различия между двете системи за защита на данните. Тези допълнителни гаранции ще подсилят например защитата на чувствителните данни, условията, при които данните от ЕС могат да бъдат предавани от Япония на друга трета държава, и упражняването на индивидуалните права за достъп и коригиране. Тези правила ще бъдат задължителни за японските предприятия, които внасят данни от ЕС, и за спазването им ще следят независимият орган за защита на данните на Япония (PPC) и съдилищата.
  • Японското правителство също така даде уверения на Комисията във връзка с гаранциите относно достъпа на японските публични органи до данните за целите на наказателното правоприлагане и националната сигурност, като гарантира, че всяко такова използване на лични данни ще бъде ограничено до това, което е необходимо и пропорционално, и ще бъде предмет на независим надзор.
  • Механизъм за разглеждане на жалби с цел разследване и решаване на жалби от европейци във връзка с достъпа на японските публични органи до техните данни. Този нов механизъм ще бъде управляван и контролиран от японския независим орган за защита на данните.

Когато се предават на Япония, личните данни на европейците ще се ползват със солидна защита в съответствие със стандартите на ЕС за неприкосновеност на личния живот. Договореността също така ще допълни Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония като европейските предприятия ще могат да се ползват от свободно движение на данни към и от този ключов търговски партньор, както и от привилегирован достъп до 127-те милиона японски потребители. ЕС и Япония потвърждават, че в ерата на цифровите технологии насърчаването на високите стандарти за неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни и улесняването на международната търговия трябва и могат да вървят ръка за ръка.

Можете да споделите: