Неделна разходка 13

Всяка неделя обещах да разказвам за неудачни идеи за прилагане на GDPR – някои направо смешни. Фаталната разходка е из дебрите на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. Поводът е проект за промени в Наредбата за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал. Сетихте ли се, проектът е свързан и с „директното приложение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.“

Промяната е важна, защото според стария текст на наредбата ЕГН е фигурирал в регистъра на търговците на посевен и посадъчен материал. Обаче ЕГН се премахва не само от регистъра, а и от формулярите на агенцията. Как ще различават роднини с еднакви имена, един господ знае. Да не забравя да спомена как изглежда самият регистър – Excel-ска таблица, естествено.

В мотивите към проекта, естествено, присъства текста, че „С проекта не се транспонират актове на институции на Европейския съюз, поради което не е необходимо да бъде изготвена таблица за съответствието с правото на Европейския съюз.“. В Закона за посевния и посадъчния материал има още 9 „Релевантни актове от Европейското законодателство“.

ДИРЕКТИВА 98/56/ЕО НА СЪВЕТА от 20 юли 1998 година относно търговията с посадъчен материал на декоративни растения

ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 15 декември 1988 година за определяне на групите сортове на манголд и кръмно цвекло, посочени в условията за изолиране на културите, предвидени в приложение I към Директива 70/458/ЕИО на Съвета относно търговията със зеленчукови семена

ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 2 май 1974 година относно определяне на специални условия относно наличието на Avena fatua в семената от фуражни и зърнени култури

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 30 юни 1969 година относно продажбата на семена на маслодайни и влакнодайни растения

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 9 април 1968 година относно търговията с материал за вегетативно размножаване на лози

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 14 юни 1966 година относно търговията със семена от зърнени култури

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 14 юни 1966 година относно търговията със семена от фуражни култури

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 217/2006 НА СЪВЕТА от 8 февруари 2006 година относно определяне на правила за прилагане на Директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета по отношение на оторизирането на държавите-членки да разрешат временно търговията със семена, които не отговарят на изискванията по отношение на минималната кълняемост

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 17 юли 1980 година относно разрешение на незаличимото отпечатване на предписана информация върху пакетите с житно семе

Ще проследя, дали агенцията ще актуализира Политиката си за поверителност след приемане на промените в наредбата. Въпреки че някои от промените са наложителни – когато се ползва наготово текст е добре да се промени думата „дружеството“ с „Агенцията“.

Можете да споделите: