КЗЛД чака отговор от Агенцията по вписванията дали е нарушена сигурността на лични данни по смисъла на GDPR

До края на работния ден на 17 август Агенцията по вписванията не е информирала КЗЛД за нарушаване на сигурността на личните данни в Търговския регистър. Това съобщи в предаването „В развитие“ журналистът Цветин Филипов от Bloomberg TV, като цитира отговор на негови въпроси до Комисията за защита на личните данни.

Регулаторът съобщава, че е отправил питане до АВ дали възникналото събитие представлява случай на нарушение на сигурността на личните данни по смисъла на чл. 33 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Член 33

Уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни

1.В случай на нарушение на сигурността на личните данни администраторът, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението на сигурността на личните данни надзорния орган, компетентен в съответствие с член 55, освен ако не съществува вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи риск за правата и свободите на физическите лица. Уведомлението до надзорния орган съдържа причините за забавянето, когато не е подадено в срок от 72 часа.

2.Обработващият лични данни уведомява администратора без ненужно забавяне, след като узнае за нарушаване на сигурността на лични данни.

3.В уведомлението, посочено в параграф 1, се съдържа най-малко следното:

a) описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни, включително, ако е възможно, категориите и приблизителният брой на засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи на лични данни;

б) посочване на името и координатите за връзка на длъжностното лице по защита на данните или на друга точка за контакт, от която може да се получи повече информация;

в) описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;

г) описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

4.Когато и доколкото не е възможно информацията да се подаде едновременно, информацията може да се подаде поетапно без по-нататъшно ненужно забавяне.

5.Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението на сигурността на личните данни, последиците от него и предприетите действия за справяне с него. Тази документация дава възможност на надзорния орган да провери дали е спазен настоящият член.

Можете да споделите: