Неделна разходка 11

Всяка неделя обещах да разказвам за неудачни идеи за прилагане на GDPR – някои направо смешни. Тази неделя примерът не е точно от регламента, а от другата част от „новата правна рамка на Европейския съюз за защита на личните данни, приложима от май 2018 г.:  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (Директива).

Както е известно, Общият регламент има пряко действие и се прилага от 25 май 2018 г. Директивата предстои да бъде транспонирана в национално законодателство с изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). По отношение приложното им поле те са взаимно изключващи се, т.е. по отношение на дадена форма и цел на обработване на лични данни следва да се приложи или Общият регламент, или Директивата, но не и двата акта едновременно.

Държавите-членки трябва да транспонират Директивата в националните си законодателства до 6 май 2018 г.“

Дотук текстовете са от сайта на Комисията за защита на личните данни.

Да видим какво става в действителността – как постъпват ведомствата, когато промените в закона не са приети, а директивата хем действа, хем не. Единият вариант е да се правят, че директивата и законът не съществуват.

Точно така постъпва МВР, когато решава да актуализира Инструкция № 8121з-748 от 20 Октомври 2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки за наличие на данни за престъпления от общ характер.

Промените се налагат заради последните промени, извършени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) (ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) и установено несъответствие с нормите на НПК, към които инструкцията препраща. Това пише в публикувания за обществено обсъждане проект.

„С проекта на инструкция не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право.“

По принцип от МВР са прави – промените в НПК не са европейско законодателство. Но на практика – как е възможно да се правиш, че цяла директива не съществува? И ако не могат за се изчакат промените в ЗЗЛД, за да се актуализира инструкцията, защо тя не е била променена още през 2017 година, веднага след промените в НПК?

Можете да споделите: