Новият Закон за защита на личните данни обещава защита на източниците на журналистите

Вчера разказах кои текстове от Общия регламент за защита на данните не се прилагат в журналистическата дейност  – чл. 6, чл. 12-21, чл. 30 и чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679. Трябва да отбележим, че в новия вариант на Закона за защита на личните данни, който вече е в Народното събрание, има специален член за обработването на лични данни за „целите на създаване на фотографско или аудио-визуално произведение“. В него се уточнява,че при заснемане на лице в хода на обществената му дейност или на обществено място, не се прилагат същите тези членове – чл. 6, чл. 12-21, чл. 30 и чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679.

В проекта на закон за промяна се уточнява и че при проверка на Комисията за защита на личните данни журналистът може да не разкрие тайната на източника на информация.

Но най-загадъчната разлика между предишния вариант на промени в закона и последния вариант, е в новата глава IV a, член 25 д. В него са дадени условията, при които Комисията ще преценява дали журналисти правилно са „обработвали“ лични данни. В проекта се прави опит да се изброят лицата, които имат по-нисък праг за защита, влияние върху обществото и висшите държавни служители. Та при уточняването на списъка на висшите държавни служители се предлага това да са лицата от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество вместо тези от Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности в предишния текст на проекта.

Закона за публичност на имуществото на лицата… Закона за противодействие на корупцията…
Чл. 2. (1) Декларират своето имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина:

1. президентът и вицепрезидентът;

2. народните представители;

3. министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите;

4. председателят и съдиите от Конституционния съд;

5. (отм. – ДВ, бр. 62 от 2016 г.)

6. (отм. – ДВ, бр. 62 от 2016 г.)

7. (изм. – ДВ, бр. 74 от 2002 г.) директорът на Националната следствена служба и неговите заместници;

8. (изм. – ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) председателите и заместник-председателите на държавни агенции, председателите и членовете на държавни комисии;

9. областните управители и заместник-областните управители;

10. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2015 г.) председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата;

11. председателят и членовете на Комисията за защита на конкуренцията;

12. управителят, подуправителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка;

13. (нова – ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) председателят, заместник-председателите и членовете на Комисията за финансов надзор;

13а. (нова – ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) председателят и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране;

14. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2002 г., предишна т. 13 – ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

15. (предишна т. 14 – ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., доп. – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет;

16. (предишна т. 15 – ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2004 г.) председателят и членовете на Съвета за електронни медии;

17. (предишна т. 16 – ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) изпълнителните директори на изпълнителните агенции и ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, и техните заместници;

18. (предишна т. 17 – ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., отм. – ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

19. (нова – ДВ, бр. 38 от 2004 г.) омбудсманът и заместник-омбудсманът;

20. (нова – ДВ, бр. 38 от 2004 г.) председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за регулиране на съобщенията;

21. (нова – ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) органите на управление на Националния осигурителен институт;

22. (нова – ДВ, бр. 38 от 2004 г., доп. – ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) управителят на Националната здравноосигурителна каса и директорите на районните здравноосигурителни каси;

23. (нова – ДВ, бр. 38 от 2004 г.) генералните директори на Българската национална телевизия, на Българското национално радио и на Българската телеграфна агенция;

24. (нова – ДВ, бр. 38 от 2004 г.; доп. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) директорите и заместник-директорите на службите за сигурност и на службите за обществен ред по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, председателят и заместник-председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“, главните директори, директорите на дирекции и на териториални дирекции на агенцията;

25. (нова – ДВ, бр. 38 от 2004 г., доп. – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) директорът и заместник-директорите на Агенция „Митници“ и директорите на дирекции в Централното митническо управление;

26. изпълнителният директор, заместник-директорите и главният секретар на Националната агенция за приходите и директорите на дирекции в централното управление и директорите на териториалните дирекции;

26а. (нова – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 19.11.2012 г., доп. – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и директорите на териториалните и звена;

27. (нова – ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) главният секретар на Министерството на вътрешните работи и неговите заместници, директорите на главните дирекции и техните заместници, директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и техните заместници;

28. (нова – ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) членовете на политическите кабинети;

29. (нова – ДВ, бр. 38 от 2004 г.) кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони и председателите на общински съвети;

30. (нова – ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) главният секретар на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет, главните секретари в администрацията на изпълнителната власт;

31. (нова – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г., отм. – ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г., нова – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) членовете на Централната избирателна комисия;

32. (нова – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) членовете на Европейския парламент от Република България;

33. (нова – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) членовете на Европейската комисия от Република България и българските граждани, заемащи длъжности в органите на Европейския съюз, избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;

34. (нова – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) българските граждани, заемащи длъжности в Организацията на Северноатлантическия договор, които са избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;

35. (нова – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) ръководителите на задграничните представителства на Република България;

36. (нова – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) българските граждани, които по решение или предложение на български държавни органи са членове на управителни или контролни органи на международни организации, съфинансирани от Република България;

37. (нова – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на Българската банка за развитие;

38. (нова – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г.) членовете на управителните и контролните органи на Националната електрическа компания и на Българския енергиен холдинг;

39. (нова – ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 31 – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) други лица, за които това е предвидено в закон.

(2) (Нова – ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) Ръководителите на ведомствата, които назначават и освобождават лицата по ал. 1, са длъжни в 14-дневен срок от издаване на съответния акт да уведомят за това Сметната палата. За лицата по ал. 1, т. 33, 34 и 36 уведомлението се извършва от ръководителя на органа, приел решението или направил предложението.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата по ал. 1 декларират имуществото и доходите и на своите съпрузи (съпруги) и ненавършилите пълнолетие деца.

(4) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2004 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Списъкът на имената на лицата по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Сметната палата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чл. 6. (1) Лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на този закон, са:

1. президентът и вицепрезидентът;

2. народните представители;

3. министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите;

4. членовете на Европейския парламент от Р България;

5. членовете на Европейската комисия от Р България и българските граждани, заемащи длъжности в органите на ЕС, избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;

6. председателят и съдиите от Конституционния съд;

7. председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, главният прокурор, техните заместници, административните ръководители на органите на съдебната власт и техните заместници, членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС, съдиите, прокурорите и следователите;

8. омбудсманът и заместник-омбудсманът;

9. председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за регулиране на съобщенията;

10. председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата;

11. председателят и членовете на Комисията за защита на конкуренцията;

12. управителят, подуправителите, членовете на управителния съвет и главният секретар на БНБ;

13. председателят, заместник-председателите, членовете и главният секретар на Комисията за финансов надзор;

14. председателят, зам.-председателят и членовете на Комисията за защита от дискриминация;

15. председателят и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране;

16. председателят, заместник-председателите и членовете на надзорния съвет, управителят и подуправителят на НОИ;

17. управителят и подуправителят на НЗОК и директорите на районните здравноосигурителни каси;

18. председателите и заместник-председателите на държавни агенции, председателите и членовете на държавни комисии, изпълнителните директори на изпълнителните агенции, ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на МС, и техните заместници;

19. председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и директорите на териториалните и дирекции;

20. членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

21. директорът, заместник-директорите и главният секретар на Агенция „Митници“, директорите на дирекции в Централното митническо управление, началниците на митници и техните заместници, началниците на митническите бюра и митническите пунктове;

22. изпълнителният директор, заместник изпълнителните директори и главният секретар на Националната агенция за приходите, директорите на дирекции в Централното управление и директорите на териториалните дирекции на НАП;

23. ръководителите на областните дирекции по безопасност на храните, на регионалните здравни инспекции, на Дирекцията за национален строителен контрол и на нейните регионални дирекции, на Държавен фонд „Земеделие“ и на неговите областни дирекции, на областните отдели „Автомобилна администрация“, на Националния институт за недвижимо културно наследство и на териториалните му звена, на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, неговите заместници и ръководителите на териториалните и служби, на Главна дирекция „Охрана“, неговият заместник и директорите на областните дирекции, на регионалните инспекции по околната среда и водите, на басейновите дирекции за управление на водите, на националните паркове, на предприятията за управление на дейностите по опазване на околната среда;

24. председателят и заместник-председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ и на Държавна агенция „Технически операции“, началникът на Националната служба за охрана и неговите заместници и директорът на Служба „Военна информация“ и неговите заместници;

25. председателят, заместник-председателят и членовете на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;

26.главният секретар на МВР и неговият заместник, административ-ният секретар, директорите на главните дирекции и техните заместници, директорът на дирекция „Вътрешна сигурност“, директорите на областните дирекции на МВР и техните заместници;

27. офицерите от висшия команден състав на въоръжените сили съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България;

28. главните секретари на Народното събрание, на президента на републиката и на МС, главните и административните секретари в администрацията на изпълнителната власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи и постоянният секретар на отбраната;

29. ръководителите на инспекторати по Закона за администрацията;

30. началниците на политическите кабинети;

31. областните управители и заместник областните управители;

32. кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони, председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на общините и районите;

33. членовете на Централната избирателна комисия;

34. председателят и членовете на Съвета за електронни медии;

35. генералните директори на БНТ, на БНР и на БТА;

36. българските граждани, заемащи длъжности в Организацията на Северноатлантическия договор, които са избрани или са назначени с решение или по предложение на български държавен орган;

37. ръководителите на задграничните представителства на Р България;

38. българските граждани, които по решение или по предложение на български публични органи са членове на управителни или на контролни органи на международни организации, съфинансирани от Р България;

39. членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на Българската банка за развитие;

40. членовете на управителните и на контролните органи на Националната електрическа компания и на Българския енергиен холдинг, директорите на дирекции към НЕК, членовете на управителни и на контролни органи на дъщерни дружества на Българския енергиен холдинг, членовете на управителни и на контролни органи на Електроенергийния системен оператор;

41. председателите на политическите партии, получаващи държавна субсидия, техните заместници и лицата, които съгласно устава представляват политическата партия;

42. членовете на ръководните и на контролните органи на Българския Червен кръст;

43. ръководителите на бюджетни организации или други оправомощени длъжностни лица, които изпълняват функции на органи за финансово управление и контрол на средства от ЕС и свързаното с тях национално финансиране или чужди средства съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси;

44. лицата, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки от публични възложители, които са задължени лица по този закон да организират и да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите;

45. председателят на БАН, ректорите на държавните висши училища и началниците на военните академии и на висшите военни училища;

46. управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ, които се финансират от бюджета на НЗОК и/или от държавния или общинския бюджет;

47. членовете на управителните съвети на държавните предприятия по Закона за горите и директорите на държавните горски и ловни стопанства;

48. изпълнителният директор и ръководителите на териториалните поделения на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“;

49. членовете на управителния съвет и изпълнителният директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“;

50. членовете на управителните органи на икономически обособените лица и структурни единици по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

(2) Подаването и проверката на декларациите за имущество и проверката за конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, в т. ч. на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, главния прокурор, административните ръководители на органите на съдебната власт и на техните заместници, се извършват при условията и по реда на Закона за съдебната власт. Правилата за конфликт на интереси в този закон намират приложение, доколкото Законът за съдебната власт не предвижда друго.

(3) Ръководителите на ведомствата, които определят и освобождават лицата по ал. 1, са длъжни в 14 – дневен срок от издаването на съответния акт да уведомят за това Комисията. За лицата по ал. 1, т. 5, 34 и 36 уведомлението се извършва от ръководителя на органа, приел решението или направил предложението.

Можете да споделите: