Смятате, че решихте проблемите с GDPR? Гответе се за ePR!

В момента настройките по подразбиране за бисквитки в най-актуалните браузъри са „Приеми всички бисквитки“. Следователно доставчиците на софтуер, който позволява извличане и представяне на информацията в интернет, следва да имат задължението да конфигурират софтуера така, че да предлага възможност да се възпрепятстват трети страни от съхраняването на информация на крайното устройство; това често се представя като „Отхвърли бисквитки на трети страни“.

На крайните ползватели следва да се предложи набор от варианти на настройките за неприкосновеност, които варират от по-високи (например „Никога не приемай бисквитки“) към по-ниски (например „Винаги приемай бисквитки“) и средни (например „Отхвърли бисквитки на трети страни“ или „Приемай само собствени бисквитки“). Подобни настройки за неприкосновеност следва да бъдат представени лесно забележимо и разбираемо. Това задължение ще се въведе от 2019 г., когато се очаква да влезе в сила новият Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения). Този регламент, наричан ePR, конкретизира и допълва общите правила за защита на личните данни, установени в Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) по отношение на електронните съобщителни данни, които се квалифицират като лични данни.

Освен за бисквитките, в новия регламент има нови задължения и за доставчиците на софтуер, позволяващ електронни съобщения, които трябва да помогнат на крайните ползватели да направят ефективен избор на настройки за неприкосновеност. Мотивите са, че съдържанието на електронните съобщения може да разкрие изключително чувствителна информация за физическите лица, участващи в комуникацията, от личен опит и емоции до медицински условия, сексуални предпочитания и политически възгледи, разкриването на които може да доведе до лични и социални вреди, загуба или срам. По същия начин, метаданните, получени от електронни съобщения, също могат да разкрият много чувствителна и лична информация. Тези метаданни включват номерата, посетените уебсайтове, географското местоположение, часа, датата и продължителността, когато дадено лице е осъществило обаждане и т.н., което позволява да се направят точни заключения относно личния живот на лицата, участващи в електронните съобщения, като например техните социални взаимоотношения, навици и дейности от ежедневието, техните интереси, вкусове и др. Метаданните също могат да се обработват и анализират много по-лесно от съдържанието, тъй като вече са въведени в структуриран и стандартизиран формат. Защитата на поверителността на съобщенията е съществено условие за зачитането на други свързани основни права и свободи, като защитата на свободата на мисълта, съвестта и религията, свободата на събранията, свободата на изразяване и информацията.

Свободният достъп до интернет на обществени места и поверителността на съобщенията, предавани чрез такива мрежи, също са обет на регламента.

Можете да споделите: