Неделна разходка 5

Всяка неделя обещах да разказвам за неудачни идеи за прилагане на GDPR – някои направо смешни. Тази седмица отново е победител Министерството на труда и социалната политика, съвместно с Агенцията за социално подпомагане, заради намерението си да имат цели трима служители по сигурността на данните – един в министерството и двама в Агенцията.

„Предвид огромния обем на лични данни, които се обработват от структурите на Агенцията за социално подпомагане и с цел тяхната защита, се определят двама служители по сигурността на данните и техните отговорности.“ Това пише в проекта за промени в Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане.  Министерството пък се аргументира така: „С проекта на акт се променя Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика с цел привеждането му в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, с оглед законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на личните данни. Съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните, се предвижда създаване на длъжност в МТСП – длъжностно лице по защита на личните данни и съответно създаване на нов Раздел в УПМТСП, в който се уреждат функциите на длъжностното лице по защита на личните данни.“

Защо е странно това решение – Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“  отдавна е определила длъжностно лице по защита на данните, явно по съвместителство. И не обработва малко лични данни. Комисията за защита на личните данни пък отдавна е отговорила на въпроса „Има ли възможност едно лице по защита на данните да отговаря за няколко структури? Да, Регламентът предвижда такава възможност, при условие че  администраторът е обществен орган или структура. В тези случаи при определянето на служителя следва да се отчита организационната структура и размер на администраторите. Група предприятия също могат да определят едно длъжностно лице по защита на данните, което да работи за тях, като изискването е всяко от предприятията да има лесен и свободен достъп до това лице.“

Предстои да видим и останалите министерства как ще определят своите длъжностни лица по защита на данните.

А Министерството на труда и социалната политика предлага са обществено обсъждане и още една притеснителна промяна – в доклада на министъра пише: „Въведени са функционални промени в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, които са свързани със заличаване на функцията на дирекцията по осъществяване на ежеседмичен прием по трудовото и осигурителното законодателство.“

Досега дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ ежеседмично осигурява прием на физически и юридически лица по прилагането на трудовото и осигурителното право.

В проекта чл. 31 т. 13 се изменя така:

„13. изготвя становища и отговори на писма, жалби и запитвания на физически и юридически лица по прилагането на законодателството в областта на безопасността и здравето при работа, трудовото право и социалното осигуряване;“

„Функционалните компетентности на дирекцията са допълнени с включване на дейности, свързани с изготвянето на становища и отговори на писма, жалби и запитвания на физически и юридически лица по прилагането на законодателството в областта на безопасността и здравето при работа, трудовото право и социалното осигуряване. За обезпечаване дейността на дирекцията, нейната численост се увеличава с две щатни бройки, които ще бъдат осигурени за сметка на намаляване щатната численост на Агенцията по заетостта.“

Вече няма да си говорим, а ще си пишем, това е положението.

Срокът за обществено обсъждане на предложените промени в Устройствения правилник на министерството е до 19.07.2018 г.

Срокът за обществено обсъждане на предложените промени в Устройствения правилник на агенцията е до 22.07.2018 г.

Можете да споделите: