Семинар „Масовата приватизация“ 9 юни 1995 г.

Предварителен списък на участниците на семинара „Масовата приватизация в България“

Програма

Ролята на ваучерните фондове в масовата приватизация The role of voucher funds in mass privatization

Законодателната уредба на масовата приватизация в България

Съчетаването на касова и масова приватизация и развитието на модела на българската приватизация

За избора на тръжни правила и процедури за провеждане на масовата приватизация

Newsletter Institute for Market Economics Issue 4 January 1995 p6-p8

Newsletter Institute for Market Economics Issue 5-6 February-March 1995

Newsletter Institute for Market Economics Issue 7 April 1995

Можете да споделите: