Неделна разходка 4

Всяка неделя обещах да разказвам за неудачни идеи за прилагане на GDPR – някои направо смешни. Тази седмица се коментираха доста изхвърляния – на лекари, на екскурзоводи.  Победител обаче е Министерството на труда и социалната политика с проекта си на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.

В Мотивите за промените се казва, че: “Предложени са и промени, свързани с:

– привеждане в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)2016/679 на ЕП и Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка с влизането му в сила на 25 май 2018 година;…

Очакваните резултати от предлаганите промени са:

– осигуряване на съответствие на механизма на отпускане на помощите по отношение на изискванията за защита на личните данни на физическите лица;…“

И интерес погледнах точно как ще се приведат в съответствие. От всички промени, които са доста… интересни, най-близо до декларираните очаквани резултати е следната промяна:

 §5. В Приложение към чл. 4, ал. 1, т. XIV думите „Давам(е) съгласието си да“ се заменят със „Информиран(и) съм/сме, че ще“.

Оригиналният текст е следният:

„ХІV.Давам(е) съгласието си да бъде извършена проверка на декларираните обстоятелства по реда на чл.6, ал.2 ЗСП  да  не“

Ами сега? Какво става с кутийките   да   не? Остават ли, махат ли се? Ако остават, което е малко вероятно, но не пише, че се махат, какво се случва, ако деклараторът чекне не? Какво се е случвало досега с тези, които са отбелязвали, че не са съгласни Дирекциите Социално подпомагане да проверяват информацията за тях в …“ЕСГРАОН, териториалните структури на Националната агенция за приходите, Агенцията по вписванията, Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и от други държавни и общински органи, както и от физически и юридически лица…“?

Крайният срок на общественото обсъждане е 22 юни.

Можете да споделите: