Съдът на ЕС: публикуването на клип с полицаи – само с журналистическа цел

Люксембургският съд Съдът на ЕС излезе с решение по запитването на Върховния съд на Латвия за тълкуване на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 1995 г., стр. 31; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 17, стр. 10), и по-специално на член 9 от нея.

Цялата публикация „Съдът на ЕС: публикуването на клип с полицаи – само с журналистическа цел“