Бонова книжка #2: Мистерии и загадки

Бонова книжка #2 е на името на баба ми. Решавам първо да проверя дали предприятията съществуват, а след това да решавам какво да  правя с акциите. По принцип заявките на семейството ми за участие в приватизационните търгове е за малки пакети и не е с цел печалба.

Отварям книжката и … изненада: заявките са 3 – за Булгартабак холдинг, Издателско-полиграфически комплекс Родина и Булгарцвет Елин Пелин.

Започваме с Холдинга – има сайт и даже директор връзка и инвеститорите.

Информация от сайта: Акциите на дружеството са поименни безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Акциите на дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. Дружеството не може да издава привилигировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Акциите на дружеството са регистрирани за търговия на Българска фондова борса-София АД на Основен пазар BSE, Сегмент акции ,,Standart“.

Акциите на Булгартабак-холдинг АД са свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично. Прехвърлянето на акциите на дружеството се извършва по предвидения в действащата нормативна уредба ред.

Книгата на акционерите се води от ,,Централен депозитар“АД. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

Акциите се търгуват на борсата, а майка ми единствен наследник. Това означава, че ще трябва да посети инвестиционен посредник, за да оформят прехвърлянето на акциите на нейно име.

С акциите на ИПК Родина нещата са по-сложни. Сайтът не работи. Лошо. За Издателско-полиграфически комплекс Родина последното вписване в Търговския регистър е от 2014 г., когато капиталът е увеличен и акциите са изкупени от „Обединени български вестници“ АД.

Според журналистически публикации от миналата година частен съдебен изпълнител е продал сградите на бул. Цариградско шосе 113а, но не мога да намеря информация дали има вписвания за някакви ограничения върху акциите на дружеството. Купувачът на сградите е „Изток плаза“ на доктор Михаил Тиков, собственик на близката болница „Софиямед“. Той ще трябва да обяви в Търговския регистър информацията по-късно през тази година. Ще проследя развитието на сагата.

Въпросите, които искам да задам към основния акционер на ИПК Родина са следните:

Защо след 2014 г. няма никакви вписвания в Търговския регистър?

Има ли някакви тежести върху акциите на дружеството?

Въобще дружеството развива ли дейност?

Последното предприятие в боновата книжка е „Булгарцвет Елин Пелин“ – няма сайт, но редовно публикува информация в Търговския регистър. Основен акционер е Армейски холдинг АД, а физически лица притежават 28,69% от акциите. Не намерих информация акциите да се търгуват на официалния борсов пазар.

Слушам Guns N’ Roses в момента, а положението е тютюн, болкоуспокояващи и рози.

Неделна разходка 7: Строежи на стероиди, вписване на забавен кадър

Можете да споделите: