Становище на КЗЛД за договорите между застрахователните дружества и лечебните заведения

КЗЛД изрази становище, имащо за цел да даде насоки при определяне на фигурите „администратор” и „обработващ лични данни” по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) в случаите на договорни правоотношения между застрахователни дружества и лечебни заведения в контекста на приложимото специално законодателство в сферата на здравеопазването.

Цялата публикация „Становище на КЗЛД за договорите между застрахователните дружества и лечебните заведения“